Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ32201 งานพิมพ์สกรีนผ้า
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายน้ำเพ็ชร วุฒิอนันต์ชัย
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 226
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 45
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 45
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 25738 แก้วตา บัวผัน 5/10
2 25753 ปัทมพร ไชยไชย 5/9
3 25954 อนงค์ภัทร์ วรภาษี 5/11
4 25704 วริศรา พุทธศรี 5/6
5 25991 นรทิพย์ ถ้ำแก้ว 5/7
6 25963 ชินวัฒน์ กิ่งศรีพิพัฒน์ 5/10
7 25988 คริสตินันท์ เลิศโยธารงค์ 5/5
8 25771 ปิยพงษ์ จันทร์สว่าง 5/6
9 25749 นคนันทินี สินอ้วน 5/10
10 25934 ศุภโชค แจ่มสว่าง 5/7
11 25943 พรทิพย์ รุกขเจริญ 5/10
12 25935 อรรถพล สวรรค์น้อย 5/11
13 25537 กุลสตรี ไชยยศ 5/11
14 25629 รัชชานนท์ ขุนจงแก้ว 5/6
15 25750 นพมาศ กาบเครือ 5/10
16 28485 ศศิธร สุทธิพันธุ์ 5/10
17 25740 จุฑาทิพย์ ถนอมนุ่ม 5/8
18 25773 พรชัย เมืองโสภา 5/9
19 25941 นิตยา ฉิมแก่น 5/10
20 25995 ภัทรติพร ถนอมวำ 5/4
21 25689 ธมลวรรณ สมมัง 5/4
22 25977 พีรพล คุ้มโต 5/10
23 25777 วิสุทธิ์ เทียนพัชรนันท์ 5/7
24 24930 วันวิสา นุชฉายา 5/9
25 25953 สุรัสวดี เฮงฮู้ 5/10
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th