Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง32267 ช่างถ่ายภาพ
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายวิวัฒน์ เดชพิพัฒน์โภไคย
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 212
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 35
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 35 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 24784 ปัทมพร ทองพัด 5/11
2 25114 มนัสนันท์ สุภาพ 5/5
3 25093 พิชยะ ฟักเชือก 5/4
4 25118 วันวิสา แสงแก้ว 5/4
5 27720 รุ่งทิวา เทพลา 5/7
6 27717 ชุติภา กิมเต็ง 5/7
7 25111 พรนภา กองแก้ว 5/5
8 24838 ศิโรรัตน์ ทัศสุคนธ์ 5/5
9 26218 เจษฎาภรณ์ ปานทรัพย์ 5/7
10 25060 นภาพร จันทร์อาจ 5/5
11 24966 ภควรรณ อภิวันท์ 5/5
12 27700 ณัฐณิชา เรืองวิเศษ 5/5
13 24836 ศรินทิพย์ เกาะพราหมณ์ 5/5
14 24828 บงกช คำเหมือง 5/6
15 25130 อิสราภรณ์ สิงห์บัญ 5/5
16 24843 สุภัทธณา แสงใส 5/6
17 25083 กร ธนะนิมิตร 5/5
18 25076 ศิริวิมล ประดิษฐศรี 5/11
19 25256 ณัฐชา ทวิชอบเจริญ 5/5
20 25067 พรนภา โชติรมณ์ 5/5
21 25048 ศุภกร อ่ำฟัก 5/4
22 25269 พรธีรา อุตรินทร์ 5/11
23 25110 นัทมน ชังชั่ว 5/11
24 25285 อรวรา รักสอง 5/11
25 24938 อุไรรัตน์ จำปาน้อย 5/7
26 27759 ศิวิลัย ผลพานิช 5/11
27 24770 อชิตะ เทียนพัชรนันท์ 5/5
28 27724 ตรัยรัตน์ คงประทีป 5/7
29 27701 ณิชากร คำมาวงษ์ 5/5
30 24963 ชุติมา รังกลาง 5/7
31 24978 วันวิสา พลจรัส 5/5
32 24858 เพชร ชานุวัตร 5/10
33 24853 นันทพงศ์ วุฑฒวิภาต 5/7
34 27706 อดิศักดิ์ อนุสรรัมย์ 5/5
35 25274 มินตรา โชคชัยงามสง่า 5/4
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th