ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม จ32208  ภาษาจีนเพิ่มเติม
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูทิตยา กองแก้ว
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 37
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 37
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 26839 ไรวินท์ดา บุญสมพงศ์ 5/9 2019-11-05 13:45:36
2 26581 ณัฐพร ดีนาน 5/4 2019-11-02 11:31:39
3 26844 วิรภัทรา พยัคฆ์จันทร์ 5/11 2019-11-02 11:31:39
4 29195 วัสฎากร บัวลำพอง 5/5 2019-11-02 11:31:35
5 26675 จีระรินทร์ นาคน้อย 5/6 2019-11-02 11:31:29
6 26729 ธันยชนก อ่อนศรี 5/11 2019-11-02 11:31:27
7 26437 ธวัลรัตน์ ฟูเขียว 5/4 2019-11-02 11:31:24
8 26623 แก้วใจ บัวผัน 5/10 2019-11-02 11:31:24
9 26529 ณัฏฐณิชา ธรรมวัฒนะ 5/5 2019-11-02 11:31:22
10 26304 อารีรัตน์ ศรีสมุทร์ 5/10 2019-11-02 11:31:21
11 26489 กัญญาภัทร ชูวาลา 5/11 2019-11-02 11:31:15
12 26824 ฐิติพร คูรณารักษ์ 5/7 2019-11-02 11:31:14
13 26627 นนฤทัย ลอยเลิศ 5/10 2019-11-02 11:31:13
14 29251 ทัศนลักษณ์ เขียวอุบล 5/11 2019-11-02 11:31:09
15 26786 วิมพ์วิภา ไทยสวัสดิ์ 5/8 2019-11-02 11:31:09
16 26535 พัชรินทร์ พรมพูล 5/5 2019-11-02 11:31:07
17 26730 นัญชฎาณัฐ ตรีโอสถ 5/7 2019-11-02 11:31:05
18 26474 อนุชิต อินทจักร์ 5/4 2019-11-02 11:31:04
19 26259 ศุภกานต์ นิกาญจน์กูล 5/4 2019-11-02 11:31:04
20 26491 รวิวรรณ สอนเสถียร 5/9 2019-11-02 11:31:03
21 26689 พัชราภรณ์ ศาสตร์ส่องวิทย์ 5/4 2019-11-02 11:31:02
22 26814 ศุภวัฒน์ เภาดี 5/11 2019-11-02 11:31:00
23 26449 วรวรรณ จันทร์เทาว์ 5/4 2019-11-02 11:31:00
24 26440 บัณฑิตา ประสงค์ 5/6 2019-11-02 11:31:00
25 26273 ภูตะวัน พงศ์นภากาศ 5/4 2019-11-02 11:30:58
26 29194 ปานเลขา พิมพาชะโร 5/5 2019-11-02 11:30:56
27 26527 ชญาดา แก้วซุง 5/11 2019-11-02 11:30:54
28 26492 ศศิธร คำปลิว 5/9 2019-11-02 11:30:53
29 26428 กิตติยา นวลศิริ 5/4 2019-11-02 11:30:53
30 26621 เสฎฐวุฒิ แพประเสริฐ 5/6 2019-11-02 11:30:52
31 26790 สุพัตรา บุรานนท์ 5/11 2019-11-02 11:30:51
32 29206 พงศกร กระต่ายแก้ว 5/6 2019-11-02 11:30:51
33 26448 มนัสวี ภาคำ 5/11 2019-11-02 11:30:50
34 26540 สิริลักษณ์ พระภิเภก 5/4 2019-11-02 11:30:49
35 26532 ปานวาด ผาสุข 5/5 2019-11-02 11:30:47
36 26387 พิชชากร รัตนสุวรรณธาดา 5/5 2019-11-02 11:30:46
37 26726 ณัฐนิชา เจียรวรากุล 5/4 2019-11-02 11:30:45
38 26584 ทัศนพรรณ ฉั่วศรีสกุล 5/6 2019-11-02 11:30:44
39 26447 ภัณฑิลา พุทธศรี 5/6 2019-11-02 11:30:41