ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง32269  การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูนภาลัย เรืองทอง
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 37
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 37
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 26825 ณัฐฑริกา สียางนอก 5/9 2019-11-05 13:43:16
2 26404 ชัชพงษ์ ขุนทอง 5/9 2019-11-02 15:29:13
3 26860 ธรรมพล ผาธรรม 5/13 2019-11-02 12:45:20
4 29207 ศุภกฤต เรืองสวัสดิ์ 5/6 2019-11-02 12:40:06
5 26422 ศิรสิทธิ์ ดิศโพธิ์ 5/9 2019-11-02 12:27:59
6 26624 ชลดา นำประดิษฐ 5/9 2019-11-02 12:23:49
7 26712 วัชรพัน ลิ้มถาวรวิวัฒน์ 5/8 2019-11-02 12:21:12
8 26282 คณิศร สีหมากสุข 5/10 2019-11-02 12:20:47
9 26704 นวพล คงประดิษฐ์ 5/8 2019-11-02 12:20:43
10 26549 ไกรสิทธิ แจ่มจันทร์ 5/8 2019-11-02 12:16:17
11 26389 ภาลินี สุขสมบัติ 5/11 2019-11-02 12:15:55
12 26636 มัณฑิตา ยอดทองคำ 5/8 2019-11-02 12:15:50
13 29142 ปุญญิศา ล.ไพบูลย์ 5/10 2019-11-02 12:09:07
14 26522 สิริศักดิ์ รินไธสง 5/10 2019-11-02 12:08:12
15 26829 ประติมากร ซึงรุ่งโชติ 5/10 2019-11-02 12:07:47
16 26462 นนทภัทร สงประเสริฐ 5/7 2019-11-02 12:06:33
17 26377 อมล มอญพูด 5/7 2019-11-02 12:05:08
18 26393 ศศิรภา วรณัฐอรชา 5/8 2019-11-02 11:49:48
19 26394 ศิรภัสสร กฤษเพชร์ 5/11 2019-11-02 11:49:47
20 26300 สุนันท์ ประกอบผล 5/8 2019-11-02 11:47:38
21 25847 ปริศนา โพธิ์ทองนาค 5/8 2019-11-02 11:47:18
22 26796 ชฎา ดิษฐเกษร 5/8 2019-11-02 11:46:47
23 26718 กฤษณา อ้อยขาว 5/8 2019-11-02 11:42:39
24 26455 กิตติพศ บำเพ็ญสิน 5/7 2019-11-02 11:42:16
25 26823 เชษฐ์สุดา จะระคร 5/7 2019-11-02 11:42:12
26 26738 มุนินทร์ ภัทรวราภรณ์ 5/8 2019-11-02 11:42:00
27 29226 สุจิรา ฟักสุงเนิน 5/8 2019-11-02 11:41:28
28 26453 สิดาพร สาดพุ่ม 5/8 2019-11-02 11:41:19
29 29223 พลอยไพลิน ระมั่งทอง 5/8 2019-11-02 11:40:36
30 26281 กนกวรรณ กิจเจา 5/10 2019-11-02 11:39:21
31 26302 สุวนันท์ แสงทิม 5/10 2019-11-02 11:37:09
32 26778 พิชญ์สินี วิจิตรจันทร์ 5/7 2019-11-02 11:32:40
33 26338 นาขวัญ หลงสกุล 5/7 2019-11-02 11:32:37