ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง32261  ช่างอาหารอบ
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูจิราภรณ์ กมลวาทิน
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 37
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 37 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 26299 สุดารัตน์ เต็มสุวรรณกุล 5/8 2019-11-02 11:42:33
2 26812 วิพุธ คันธะ 5/8 2019-11-02 11:42:12
3 29193 นิรดา ธรรมวัฒน์ 5/4 2019-11-02 11:42:02
4 29230 สมเกียรติ ศิริกิจ 5/8 2019-11-02 11:41:51
5 26751 ธนชัย หยาดตระกูล 5/9 2019-11-02 11:41:44
6 29219 กิตติกา แก้วประดับ 5/8 2019-11-02 11:41:36
7 26756 พีรพัฒน์ ถือกล้า 5/8 2019-11-02 11:41:25
8 26459 ธนกร เป็งเงิน 5/4 2019-11-02 11:41:17
9 26758 วรกิตติ์ ทาเผือก 5/8 2019-11-02 11:41:04
10 29224 ภัทรลดา ตรวจมรรคา 5/8 2019-11-02 11:41:02
11 26390 วรรณวิษา ภูผาจง 5/8 2019-11-02 11:40:43
12 26766 อภิสิทธิ์ ปรางทับทิม 5/4 2019-11-02 11:40:37
13 26303 อมรกานต์ มังคลาด 5/8 2019-11-02 11:40:22
14 29221 ธีราพร พูนดี 5/8 2019-11-02 11:40:17
15 29222 ปฏิพร โยมา 5/8 2019-11-02 11:40:11
16 29188 วรัชยา ศักดิ์สมชาติ 5/4 2019-11-02 11:39:19
17 30110 จรรยพร อัสสกุล 5/4 2019-11-02 11:39:13
18 29312 พิมพ์ภกา พงษ์ขวัญ 5/4 2019-11-02 11:39:07
19 26628 นวพร แก้วสมนึก 5/4 2019-11-02 11:38:27
20 26551 ชินวัตร ดำรงค์กูลสมบัติ 5/9 2019-11-02 11:38:09
21 26347 พิยดา กล้าหาญ 5/5 2019-11-02 11:37:55
22 26783 รวิภา นุชเสียงเพราะ 5/5 2019-11-02 11:37:54
23 26396 สุดารัตน์ สาระ 5/5 2019-11-02 11:37:30
24 26380 ขวัญจิรา รัตนะติสร้อย 5/5 2019-11-02 11:36:49
25 26564 พุฒิสรรค์ คำดี 5/8 2019-11-02 11:36:43
26 26423 ศุภวิชญ์ ปัญจวิทยาคม 5/9 2019-11-02 11:36:42
27 26574 กรวรรณ ดอนสระ 5/7 2019-11-02 11:35:36
28 26652 ธีรเดช บุญยม 5/6 2019-11-02 11:34:38
29 26468 พลังพล ชื่นชอบ 5/6 2019-11-02 11:33:37
30 26298 สุชาดา จูเกตุ 5/8 2019-11-02 11:32:35
31 29200 พรนิชา ฉิมเครือวัลย์ 5/6 2019-11-02 11:32:32
32 29274 เจริญชัย เสวิกุล 5/8 2019-11-02 11:32:29
33 29273 ชนิสรา ปุราณานันท์ 5/8 2019-11-02 11:32:25
34 26536 ภัทรวดี คงตระกูล 5/8 2019-11-02 11:32:20
35 26399 กิตติธร กันทุกข์ 5/8 2019-11-02 11:32:14
36 26771 ณหทัย กันต์สุ่ม 5/8 2019-11-02 11:32:08
37 26416 พงศ์พิรัชย์ หนูปั้น 5/8 2019-11-02 11:31:13