ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง32267  ช่างถ่ายภาพ
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูวิวัฒน์ เดชพิพัฒน์โภไคย
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 37
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 37
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 26509 ธันวา ถนอมวงศ์ 5/9 2019-11-05 13:50:10
2 26782 มณีรินทร์ เอี่ยมประเสริฐ 5/5 2019-11-02 11:35:55
3 26315 ธีรภัทร เงินกระแชง 5/9 2019-11-02 11:35:47
4 29239 เจษฎา ผลัดสกุล 5/9 2019-11-02 11:35:42
5 26290 นริศรา สุวรรณจันทร์ 5/10 2019-11-02 11:35:33
6 29233 ชนกนันท์ เล้ากิตติกุล 5/9 2019-11-02 11:35:29
7 26383 ณัฐณิชา ทารักษา 5/5 2019-11-02 11:35:21
8 26337 นวรัตน์ แสงสิทธิ์ 5/5 2019-11-02 11:35:16
9 26599 รัตนากร ชนนะมะ 5/10 2019-11-02 11:35:15
10 26612 ธนากร แก้วสีดา 5/10 2019-11-02 11:35:09
11 29232 จุลฐิฏา กอเกียรติไพศาล 5/9 2019-11-02 11:34:58
12 26733 บุศรินทร์ จันทวงษ์ 5/5 2019-11-02 11:34:36
13 26504 ทินกร กองเพียร 5/9 2019-11-02 11:34:29
14 26821 ชญานิน สุรขจร 5/6 2019-11-02 11:34:15
15 29184 จันทัปปภา ตะคามจันทร์ 5/4 2019-11-02 11:34:03
16 26819 เขมรินทร์ บุญเจริญ 5/11 2019-11-02 11:34:02
17 26546 อุไรวรรณ โรหิตะบุตร 5/11 2019-11-02 11:33:52
18 29235 ณัฐกมล สุภีพุฒ 5/9 2019-11-02 11:33:51
19 26367 ณัฐพงษ์ ประทุมชาติ 5/6 2019-11-02 11:33:51
20 29237 เกตุธำรงค์ แซ่ตั้ง 5/9 2019-11-02 11:33:40
21 26849 อภิสรา เพชรภิโรม 5/4 2019-11-02 11:33:24
22 28520 จิรภิญญา สร้อยประเสริฐ 5/11 2019-11-02 11:33:21
23 26720 ชนิกา บุญมีมา 5/5 2019-11-02 11:33:17
24 26747 จุลดิษฐ์ อุ่มวงค์ 5/9 2019-11-02 11:32:58
25 26693 วันเพ็ญ แซ่อึ้ง 5/4 2019-11-02 11:32:44
26 28519 กวินธิดา อัง 5/11 2019-11-02 11:32:44
27 26432 ณัฐธิดา ดีเจริญ 5/11 2019-11-02 11:32:38
28 26631 ปณิดา อุสาใจ 5/4 2019-11-02 11:32:37
29 26341 เนตรนภิศ มโนมธุรพจน์ 5/5 2019-11-02 11:32:16
30 26655 พัทธดนย์ บุญสวัสดิ์รักษ์ 5/9 2019-11-02 11:32:13
31 29202 ศุภมาส บุญสูง 5/6 2019-11-02 11:32:08
32 26336 ทิพสุคนธ์ ดลหทัย 5/5 2019-11-02 11:32:03
33 26318 ปฎิพล คำหงษา 5/9 2019-11-02 11:31:56
34 27773 ภาณุเดช ศรีสุวรรณ์ 5/5 2019-11-02 11:31:54
35 26854 ณชิสส์ เตรียมอำนวยโชค 5/5 2019-11-02 11:31:36
36 26485 บุญสิตา เงินดิษฐ 5/6 2019-11-02 11:31:33
37 29187 วรรณารักษ์ อุไรวรณ์ 5/4 2019-11-02 11:31:09
38 26757 พีรวัส เกตุสำราญ 5/5 2019-11-02 11:31:00