Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง32221 ช่างปักด้วยมือ
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นางวิไลพร รื่นสุข
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 712
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 35
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 35
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 25074 วิวรรธน์ แห่งเชาวกิจ 5/4
2 27015 กนกวรรณ หมั่นจำรูญ 5/4
3 24965 นัชชา คำภักดี 5/4
4 24821 ฐิติญาภรณ์ แจ้งกิตติชัย 5/9
5 24875 เดือน สามนคร 5/8
6 25122 ศศิมา มีศาลา 5/8
7 25198 กุลนิษฐ์ ตะนุกิจ 5/8
8 25079 สิริมณี อาจปรุ 5/8
9 25202 พลอยชมภู เชิงกราน 5/8
10 24903 พิทยา ประนัดถานัง 5/10
11 24950 ธาริต อาสนจินดา 5/6
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th