Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ31204 สีเอกรงค์
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายพรชัย พิมพ์แดง
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 553
ห้อง ม.4
จำนวนที่รับทั้งหมด 40
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 25751 นันทนัช มั่นรอด 4/6
2 25756 พิชชารีย์ ทิพย์สุวรรณ 4/6
3 28472 กวิน แซอึ้ง 4/8
4 25641 ชนิภรณ์ ตุ่นคำ 4/6
5 25588 จิระภา เสือเพชร 4/6
6 25506 ศิลารัตน์ สุขสารดิษฐ 4/11
7 25811 วีระวัลย์ คำดี 4/7
8 25957 อาภาภัทร สุขเจริญ 4/6
9 26043 นภัสวรรณ เพ็งเจริญ 4/9
10 25643 ชาลิสา บัวคลี่ 4/6
11 25578 พงศกานต์ ตรีชินะพงศ์ 4/7
12 25855 ลัดดาวัลย์ พงษ์พิทักษ์ 4/6
13 25636 กรวรรณ สุขแก้ว 4/6
14 28473 ชลธิต อินทะสอน 4/8
15 28489 กฤติน เสือต่าง 4/10
16 25971 ธนา สังวาลย์เล็ก 4/6
17 28476 กัญญารัตน์ ขำโสภา 4/9
18 25902 ประสิตา ไชยสงค์ 4/7
19 28471 กฤษณะ บุญศรีทอง 4/8
20 25712 ชัยรัตน์ ภวภูตานนท์ 4/6
21 25617 ธนกร ศรีสุข 4/9
22 25514 ณัฐพร เรียนดารา 4/9
23 25968 ณัฐวุฒิ จูบ้านพร้าว 4/9
24 28481 คิมหันต์ ทองอ่วมใหญ่ 4/9
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th