ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง32270  ช่างเครื่องหอม
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูศรัณยา ศรีจันทร์
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 37
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 37
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 26351 ศิริลักษณ์ ก่อบุญ 5/6 2019-11-02 11:31:01
2 26305 กมลชัย ชัยชะนะ 5/10 2019-11-02 11:31:01
3 26381 ขวัญอนงค์ คุ้มสนิท 5/9 2019-11-02 11:31:01
4 26343 บุษยมาศ ผุยพรม 5/6 2019-11-02 11:31:00
5 26286 ณัฐณิชา แสงใส 5/10 2019-11-02 11:31:00
6 26637 รุ่งรัตน์ นุ้ยบรรพต 5/5 2019-11-02 11:31:00
7 26464 นัยต์ชนก แก้วชิน 5/7 2019-11-02 11:31:00
8 26066 ชนาธิป เจริญทั้งวิทยา 5/11 2019-11-02 11:30:59
9 26340 เนตรชนก อิ่มยิ้ม 5/7 2019-11-02 11:30:58
10 26544 หนึ่งฤทัย ทองอำไพ 5/11 2019-11-02 11:30:58
11 29254 วิภาวี จันทร์ยิ้ม 5/11 2019-11-02 11:30:57
12 29236 ภัทรวดี บานเเย้ม 5/9 2019-11-02 11:30:57
13 26736 ภรประภา เทศใจ 5/5 2019-11-02 11:30:56
14 26451 ศรุตา พานนท์ 5/4 2019-11-02 11:30:55
15 26413 ธีรวัฒน์ จินดาราม 5/8 2019-11-02 11:30:55
16 26740 รุจิรัตน์ ทรัพย์เจริญ 5/4 2019-11-02 11:30:54
17 26565 ภาณุวัฒน์ ชนะ 5/9 2019-11-02 11:30:54
18 26488 พรรณธร คงสุขขี 5/9 2019-11-02 11:30:54
19 26314 ธิวากร เพ็งลุน 5/10 2019-11-02 11:30:52
20 26311 ทวีศักดิ์ ต้นตระกูลทรัพย์ 5/11 2019-11-02 11:30:52
21 26638 ลลิดากร ธนะนิมิตร 5/5 2019-11-02 11:30:52
22 26429 จิราพร เงินประเสริฐ 5/4 2019-11-02 11:30:51
23 26625 ชัญญพัชร์ เอี่ยมชะโอด 5/4 2019-11-02 11:30:51
24 26386 ปัณฑารีย์ เบ้าทอง 5/7 2019-11-02 11:30:50
25 26297 ศุภัคษจี พิกุลทอง 5/6 2019-11-02 11:30:50
26 26483 นภารัตน์ พวงมาลัย 5/9 2019-11-02 11:30:49
27 26862 พิสุทธิ์ สวนเรือง 5/11 2019-11-02 11:30:49
28 26452 ศิรินันท์ ล้อทวีทรัพย์ 5/6 2019-11-02 11:30:47
29 26774 นิรฌา บุญม่วง 5/6 2019-11-02 11:30:46
30 26415 พงศกร เข็มทอง 5/9 2019-11-02 11:30:45
31 26268 ธนภัทร ดวงตา 5/6 2019-11-02 11:30:45
32 26864 ยศพัฒน์ ชูเถื่อน 5/11 2019-11-02 11:30:45
33 26566 ภูริพัชร์ ศิริรุ่งงาม 5/6 2019-11-02 11:30:42
34 26607 โชติวิทย์ บุญหนัก 5/6 2019-11-02 11:30:42
35 26795 อิสริยาภรณ์ อาชวาคม 5/11 2019-11-02 11:30:42
36 26457 ณัฐวุฒิ แสงรัตน์ 5/7 2019-11-02 11:30:41
37 26467 พงษ์ชนก จั่วกี่ 5/9 2019-11-02 11:30:41
38 26470 ภานุวัฒน์ ทิมอ่อน 5/10 2019-11-02 11:30:41
39 26750 ทวิช ชูใจ 5/9 2019-11-02 11:30:39