ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง32221  ช่างปักด้วยมือ
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูภัทฉรา ตั้งนรกุล
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 37
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 37 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 26755 พงษ์พล สมพล 5/6 2019-11-02 11:46:14
2 26826 ณิชา กันฟัน 5/10 2019-11-02 11:46:13
3 26329 สุธี แสงสว่าง 5/9 2019-11-02 11:45:52
4 26836 ภัธชรินท์ แจ่มนิมิตร 5/10 2019-11-02 11:45:31
5 26317 นาคิน ดาวันนา 5/13 2019-11-02 11:45:05
6 26307 กิตติธัช เปี่ยมใจชื่น 5/13 2019-11-02 11:44:23
7 26702 ธนภัทร เต็งการณ์กิจ 5/13 2019-11-02 11:43:55
8 26767 อาชวิน เกษไชย 5/5 2019-11-02 11:43:35
9 29174 มุนิน ยอดมงคล 5/13 2019-11-02 11:43:29
10 26815 สุรเชษฐ์ สุขพวง 5/13 2019-11-02 11:42:59
11 26831 พนิดา เอี่ยมประเสริฐ 5/13 2019-11-02 11:42:28
12 26289 นพรัตน์ ทัตบูรณะ 5/9 2019-11-02 11:42:25
13 26310 ชวกรณ์ ศรีบุญเอียด 5/13 2019-11-02 11:42:11
14 26312 ธนพล วรรณศิลปิน 5/13 2019-11-02 11:42:05
15 26326 รัญวรัชญ์ สุขสวัสดิ์นำโชค 5/13 2019-11-02 11:41:55
16 29203 สุนิสา จันทร์เมือง 5/13 2019-11-02 11:41:32
17 26582 ณัฐวิภา บุญนะ 5/6 2019-11-02 11:41:05
18 26349 วราภรณ์ กุ่ยโห้ 5/7 2019-11-02 11:41:01
19 26571 ศตคุณ อนรรฆธนะกุล 5/9 2019-11-02 11:39:44
20 29234 ชนันธร ช่างแกหรา 5/9 2019-11-02 11:38:44
21 26291 นัทธพร กรีบุตร 5/9 2019-11-02 11:38:35
22 29204 อริยา ยศธสาร 5/6 2019-11-02 11:38:03
23 26495 สาวิตรี ไก่กี 5/6 2019-11-02 11:37:50
24 26734 พรรณิภา ศาสตร์ส่องวิทย์ 5/5 2019-11-02 11:35:57
25 26328 สิปปกร มาสวัสดิ์ 5/9 2019-11-02 11:35:51
26 26748 ชัยศักดิ์ เขียวสุข 5/5 2019-11-02 11:35:24
27 26682 ธีริสรา นันทะโคตร์ 5/5 2019-11-02 11:33:58
28 26445 พิมพิศา มะโนวัน 5/5 2019-11-02 11:33:30
29 29196 อัจฉราภรณ์ เมืองคำ 5/5 2019-11-02 11:33:26
30 26641 สุธาสินี วงษ์ภู่ 5/5 2019-11-02 11:33:14
31 29186 ปภัสรา สนใจ 5/4 2019-11-02 11:33:11
32 26727 ดวงนภา พวงถิ่น 5/5 2019-11-02 11:32:56
33 26630 เบญญาภา ม่วงแก้ว 5/5 2019-11-02 11:32:24
34 26694 วินยิน ดี้ 5/4 2019-11-02 11:30:57
35 26691 วรรณวิภา แสนสุทธิ 5/4 2019-11-02 11:30:56
36 26692 วรลักษณ์ ประชานันท์ 5/4 2019-11-02 11:30:51
37 29185 ธัญจิรา ดีตา 5/4 2019-11-02 11:30:47