ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ31207  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูธีรพงศ์ บุตรแก้ว
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.4
จำนวนที่รับทั้งหมด 7
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 7
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 27431 ณภัทร หิรัญวงษ์ 4/10 2019-11-01 12:30:41
2 30083 สาธิตา ทัศเกิด 4/10 2019-11-01 12:29:15
3 30091 พชร บุญช่วย 4/11 2019-11-01 12:28:46
4 30089 นราวิชญ์ ศรีแสงอ่อน 4/11 2019-11-01 12:28:38
5 30088 ดุษฎี ดอยมา 4/11 2019-11-01 12:28:28
6 30092 พรเทพ พิลาเกิด 4/10 2019-11-01 12:28:18
7 30090 นวพรรษ ริมใหม่ 4/10 2019-11-01 12:28:09
8 30087 ณิชพน จัตวัฒนกุล 4/10 2019-11-01 12:27:59
9 30085 ณฐภัค มั่นแดง 4/10 2019-11-01 12:27:47
10 30084 เเสงธรรม เเจ่มกระจ่าง 4/10 2019-11-01 12:27:37
11 30081 พัชราภรณ์ ความดี 4/10 2019-11-01 12:27:25
12 30079 ปวิชญา ชาลีเครือ 4/10 2019-11-01 12:27:16
13 27644 วิชัยยุทธ มาลัย 4/10 2019-11-01 12:27:05
14 27610 บุญญขวัญ คำใฮ 4/10 2019-11-01 12:26:56
15 27569 อัญชฎาภรณ์ มัทมิฬ 4/10 2019-11-01 12:26:45
16 27443 ปรัชญา ชุ่มสนธิ์ 4/10 2019-11-01 12:26:32
17 27417 มณี ประพันธ์ศิริ 4/10 2019-11-01 12:25:09
18 27117 นภัสนันท์ บุญประกอบ 4/10 2019-11-01 12:24:48
19 27220 เบญจวรรณ เชียงน้อย 4/7 2019-11-01 12:24:36
20 27109 คทาทอง ทรัพย์ประทุม 4/7 2019-11-01 12:24:25
21 27200 อานนท์ บุตรแก้ว 4/7 2019-11-01 12:24:15
22 30021 ปัณณทัต ป้อมชัยภูมิ 4/6 2019-11-01 12:24:04
23 27341 พงศ์พล ลอยลิบ 4/6 2019-11-01 12:23:54