ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ31215  ย้อมสีผ้า
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูวิเทศ โพธิ์ทอง
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.4
จำนวนที่รับทั้งหมด 32
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 32 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 27190 นราธรณ์ ดวงน้อย 4/10 2019-11-02 11:01:14
2 27614 พรวิภา อ่อนทรัพย์ 4/8 2019-11-02 11:01:14
3 27555 นพเก้า กล่อมวิญญา 4/5 2019-11-02 11:01:11
4 27628 ศิริกัญญา สีดา 4/8 2019-11-02 11:01:07
5 27639 นริศวร์ บึงราษฎร์ 4/6 2019-11-02 11:01:07
6 27635 จิรเดช จอดพิมาย 4/7 2019-11-02 11:01:07
7 27158 ชญานิน จำนงค์ 4/7 2019-11-02 11:01:04
8 27425 สุภารัตน์ เกิดมั่งมี 4/6 2019-11-02 11:01:03
9 27373 ปาลีรัฐ วรกุล 4/5 2019-11-02 11:01:02
10 27770 ชลลดา ปานิเสน 4/6 2019-11-02 11:01:00
11 30011 กานดา โรจนพนิตพันธ์ 4/6 2019-11-02 11:00:58
12 27118 น้ำผึ้ง เขียวอ่อน 4/7 2019-11-02 11:00:58
13 27603 ดาวจิตรา จำปาบุรี 4/9 2019-11-02 11:00:58
14 27245 มงคล แท่งทอง 4/7 2019-11-02 11:00:57
15 30014 นฤภร พิริ 4/6 2019-11-02 11:00:56
16 27148 ภูมิชนก ศรีทันดร 4/7 2019-11-02 11:00:55
17 30008 ชิตพล เทพน้อย 4/5 2019-11-02 11:00:53
18 27383 หัตถพันธ์ ปลั่งกลาง 4/5 2019-11-02 11:00:52
19 27324 สุภัทรตา เมรีศรี 4/10 2019-11-02 11:00:52
20 27240 นพณัฏฐ์ บัวสด 4/7 2019-11-02 11:00:52
21 27126 มณฑิตา วรอินทร์ 4/9 2019-11-02 11:00:51
22 27230 ภัณฑิรา รักอู่ 4/7 2019-11-02 11:00:45
23 30003 จิรัชยา เสนาบูรณ์ 4/5 2019-11-02 11:00:41
24 27271 ศศิวรรณ พรหมสูงยาง 4/8 2019-11-02 11:00:39
25 27359 ชลิตา ทิน้อย 4/7 2019-11-02 11:00:36
26 27508 ปิยนุช นาคสิงห์ 4/6 2019-11-02 11:00:35
27 27170 วนิดา เอี่ยมประเสริฐ 4/11 2019-11-02 11:00:31
28 27141 ณัฐวุฒิ จิตรนอก 4/5 2019-11-02 11:00:30
29 27377 วิรัลยา เชื้อตี่ 4/5 2019-11-02 11:00:27
30 27384 อัญญาภรณ์ วงษ์พินิจ 4/5 2019-11-02 11:00:24
31 27604 ตรีธารทิพย์ เจริญสันต์ 4/7 2019-11-02 11:00:23
32 27354 กันติชา ห่วงรัก 4/8 2019-11-02 11:00:18