ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม จ31208  ภาษาจีนเพิ่มเติม
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูทิตยา กองแก้ว
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.4
จำนวนที่รับทั้งหมด 32
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 32
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 30002 กุลภรณ์ ก่อสร้าง 4/5 2019-11-02 20:31:42
2 30045 อภิญญา อินทร์ทอง 4/10 2019-11-02 17:28:27
3 30009 วีรวัฒน์ สุขมณี 4/5 2019-11-02 14:22:21
4 27256 เขมจิรา มะลิทอง 4/8 2019-11-02 12:36:33
5 27520 อภิญญา กมลเลิศ 4/10 2019-11-02 11:15:00
6 27227 เพชรไพลิน ส่งยินดี 4/10 2019-11-02 11:04:42
7 27565 ศิริวรรณ ศรีวงศ์พรหม 4/10 2019-11-02 11:03:10
8 27564 ศริญรัตน์ นิ่มเซียน 4/9 2019-11-02 11:01:30
9 27627 ศรีวิสา อริยวัฒนศิริ 4/9 2019-11-02 11:00:53
10 27559 พรทิพย์ วิสารัตน์ 4/9 2019-11-02 11:00:49
11 27156 กรชนก วงษ์แก้ว 4/9 2019-11-02 11:00:31