Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม พ31209 เซปักตะกร้อ
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นางสาวสุธารัตน์ หลงนาม
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 903
ห้อง ม.4
จำนวนที่รับทั้งหมด 45
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 45 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 29257 ศุภสันต์ เชื้อสีดา 4/11
2 26844 วิรภัทรา พยัคฆ์จันทร์ 4/11
3 26281 กนกวรรณ กิจเจา 4/10
4 26487 พรชิตา โพธิมาตย์ 4/11
5 26290 นริศรา สุวรรณจันทร์ 4/10
6 26681 ธนชนก คงปาน 4/7
7 26489 กัญญาภัทร ชูวาลา 4/11
8 26755 พงษ์พล สมพล 4/6
9 26824 ฐิติพร คูรณารักษ์ 4/7
10 26827 ธณัชชา กระจ่างศรี 4/6
11 29258 อาทิตย์ แวงดีสอน 4/11
12 26285 ฐิติรัตน์ รักษาอยู่ 4/10
13 26758 วรกิตติ์ ทาเผือก 4/8
14 29253 พรรณราย อรุณฤกษ์ 4/11
15 26282 คณิศร สีหมากสุข 4/10
16 29242 ปภากร จันโทภาส 4/9
17 26342 บัณฑิตา กลีบบัว 4/6
18 26637 รุ่งรัตน์ นุ้ยบรรพต 4/5
19 26582 ณัฐวิภา บุญนะ 4/6
20 29256 สุภาพรรณ สายเสริมผล 4/11
21 26641 สุธาสินี วงษ์ภู่ 4/5
22 26756 พีรพัฒน์ ถือกล้า 4/8
23 26787 วิริณฬดา พูลจันทร์ 4/11
24 28520 จิรภิญญา สร้อยประเสริฐ 4/11
25 26302 สุวนันท์ แสงทิม 4/10
26 26832 พลอยชมพู จัน 4/11
27 26823 เชษฐ์สุดา จะระคร 4/7
28 26864 ยศพัฒน์ ชูเถื่อน 4/11
29 29250 ฐิติพร เถลิงพงษ์ 4/11
30 26351 ศิริลักษณ์ ก่อบุญ 4/6
31 26467 พงษ์ชนก จั่วกี่ 4/9
32 26459 ธนกร เป็งเงิน 4/4
33 26795 อิสริยาภรณ์ อาชวาคม 4/11
34 26474 อนุชิต อินทจักร์ 4/4
35 26764 สุวิจักษณ์ ผลอาหาร 4/5
36 26376 ภูริพัฒน์ สิงห์สาธร 4/5
37 27773 ภาณุเดช ศรีสุวรรณ์ 4/5
38 26451 ศรุตา พานนท์ 4/4
39 26429 จิราพร เงินประเสริฐ 4/4
40 26436 ธนวรรณ บุญงาม 4/11
41 26675 จีระรินทร์ นาคน้อย 4/6
42 26590 พรรณพษา แซ่เล้า 4/6
43 26470 ภานุวัฒน์ ทิมอ่อน 4/10
44 29192 ชนากานต์ หุ่นสาระ 4/5
45 26792 อรัญญา กิ่งตระการ 4/10
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th