Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง31267 ช่างถ่ายภาพเบื้องต้น
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายจักรกฤษ ศิริมังคโล
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 212
ห้อง ม.4
จำนวนที่รับทั้งหมด 45
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 45
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 26657 พุฒิพงศ์ ศรีนา 4/7
2 26682 ธีริสรา นันทะโคตร์ 4/5
3 26343 บุษยมาศ ผุยพรม 4/6
4 26319 ปัณณวัฒน์ กุลวงษ์ 4/10
5 26775 ฝนแก้ว ธนูศิลป์ 4/10
6 26304 อารีรัตน์ ศรีสมุทร์ 4/10
7 26297 ศุภัคษจี พิกุลทอง 4/6
8 26727 ดวงนภา พวงถิ่น 4/5
9 26607 โชติวิทย์ บุญหนัก 4/6
10 26313 ธนพล อย่างสวย 4/10
11 26329 สุธี แสงสว่าง 4/9
12 26765 อภินันท์ ปัญญาคำ 4/10
13 29244 รุ่งรัตน์ ยินบรรเลิง 4/10
14 26480 ดารินทร์ วุ้นประเสริฐ 4/7
15 26314 ธิวากร เพ็งลุน 4/10
16 26357 สุรางค์พิมล โพธิ์สาวัง 4/6
17 26328 สิปปกร มาสวัสดิ์ 4/9
18 26845 ธัญญภัสร์ มะวงศ์ษา 4/7
19 26565 ภาณุวัฒน์ ชนะ 4/9
20 29213 ศศิชา สัทธาพงศ์ 4/7
21 26655 พัทธดนย์ บุญสวัสดิ์รักษ์ 4/9
22 26462 นนทภัทร สงประเสริฐ 4/7
23 26305 กมลชัย ชัยชะนะ 4/10
24 29211 ทรายแก้ว พันธเสน 4/7
25 26729 ธันยชนก อ่อนศรี 4/11
26 26638 ลลิดากร ธนะนิมิตร 4/5
27 26769 จุฑาทิพย์ เชยเปีย 4/11
28 26455 กิตติพศ บำเพ็ญสิน 4/7
29 26766 อภิสิทธิ์ ปรางทับทิม 4/4
30 29209 จณิสตา พิทักษ์เกียรติ 4/7
31 26634 พรพนาพรรณ ใจท้วม 4/7
32 26463 นันทภพ อินนอก 4/4
33 26630 เบญญาภา ม่วงแก้ว 4/8
34 26501 ณรงค์พนธ์ งามผิว 4/11
35 26601 ศรัญญา หมวดช่วย 4/7
36 26831 พนิดา เอี่ยมประเสริฐ 4/13
37 26576 จิราภรณ์ ธรรมรัตโนทัย 4/7
38 26778 พิชญ์สินี วิจิตรจันทร์ 4/7
39 29254 วิภาวี จันทร์ยิ้ม 4/11
40 26448 มนัสวี ภาคำ 4/11
41 29208 กรองแก้ว บุญเย็น 4/7
42 26790 สุพัตรา บุรานนท์ 4/11
43 26777 พรปวีณ์ ผ่องจะบก 4/10
44 26751 ธนชัย หยาดตระกูล 4/9
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th