ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม พ31219  เทเบิลเทนนิส
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูวรพล เวียงแก้ว
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.4
จำนวนที่รับทั้งหมด 32
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 32 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 27242 พรรษธร ลัดใหม่ 4/6 2019-11-02 11:15:17
2 27461 ปาณิศาล เปียมี 4/5 2019-11-02 11:13:43
3 27493 พุฒิพงศ์ รุ่งระวีศรีศศิธร 4/7 2019-11-02 11:13:08
4 27468 รุ่งอรุณ บุญเลิศ 4/5 2019-11-02 11:12:35
5 27205 แคทลียา กรีผล 4/8 2019-11-02 11:12:18
6 27470 วรรณวดี รักชาติ 4/7 2019-11-02 11:12:12
7 27485 คมสันต์ เทพอัครฤทธิ์ 4/7 2019-11-02 11:11:53
8 27232 สุจิตตรา แสงศรีงาม 4/8 2019-11-02 11:11:26
9 27467 รินรดา คล้ายพุก 4/6 2019-11-02 11:10:21
10 27522 อัฐภิญญา ชุ่มมงคล 4/7 2019-11-02 11:09:22
11 27472 วิไลภรณ์ เกตุเนียม 4/5 2019-11-02 11:09:10
12 27580 ธนพัฒน์ นันทไพบูลย์ 4/6 2019-11-02 11:08:02
13 27519 สุมลฑา สุเนตร์ 4/7 2019-11-02 11:07:37
14 27629 สุจิตรา พุ่มประสพ 4/8 2019-11-02 11:06:14
15 27487 ญาณกร รัตน์ทองชัย 4/9 2019-11-02 11:05:39
16 27498 สุรเกียรติ์ ไชยโคตร 4/7 2019-11-02 11:05:15
17 27584 ปณัฐฌล สุขมณี 4/6 2019-11-02 11:04:47
18 27620 รัตติยา จันเทพา 4/7 2019-11-02 11:04:38
19 30033 ภูมิพัฒน์ กาจหาญ 4/8 2019-11-02 11:04:21
20 27400 สุวิจักขณ์ ปลื้มจิตร์กมล 4/8 2019-11-02 11:03:56
21 27184 ตะวัน เอกชาตรี 4/8 2019-11-02 11:03:51
22 27622 รุจาภา สายัลวิกสิต 4/5 2019-11-02 11:03:03
23 30007 สิริมนต์ เตระชทัด 4/5 2019-11-02 11:01:37
24 27100 ภคิน ธัญนิจโภคิน 4/8 2019-11-02 11:01:15
25 27570 เอมอร ลมูลเกตุ 4/10 2019-11-02 11:01:11
26 27525 ไกรสร ชาญสูงเนิน 4/9 2019-11-02 11:01:04
27 27112 ชรินทิพย์ วีระกิจพานิช 4/5 2019-11-02 11:00:51
28 27298 ศรนารายณ์ ลองทอง 4/7 2019-11-02 11:00:49
29 27370 นันทิชา โพธิ์แก้ว 4/5 2019-11-02 11:00:41
30 27533 ณัฐพล ศิลปชัย 4/8 2019-11-02 11:00:41
31 27630 สุรพิชญา โลพลพิศ 4/5 2019-11-02 11:00:37
32 27136 อนันตยา สร้อยทอง 4/5 2019-11-02 11:00:20