ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง21263  ช่างทาสี
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูนิธิพัฒน์ ปรีชาชาญ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.1
จำนวนที่รับทั้งหมด 70
จำนวนที่รับ ม.1 70
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29939 กฤษ์มงคล ประดับ 1/13 2019-11-04 12:13:37
2 29954 ภัทรพล มูลแวง 1/13 2019-11-04 12:13:27
3 29467 มงคล สุขีนุ 1/4 2019-11-04 08:44:52
4 29680 จิรวัฒน์ คำแปงตัน 1/9 2019-11-04 08:39:50
5 29678 กฤษดา เงาภู่ทอง 1/9 2019-11-04 08:28:38
6 29828 อดิศักดิ์ สอนกลาง 1/12 2019-11-04 08:16:56
7 29683 ฐานพัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 1/9 2019-11-04 08:07:47
8 29466 ภูวนาท กำนา 1/4 2019-11-04 08:01:30
9 29454 ชญานันต์ พุ่มพวง 1/4 2019-11-04 07:38:21
10 29471 วีระพงษ์ มาสี 1/4 2019-11-04 07:37:37
11 29473 สรวิชญ์ เต็มสงสัย 1/4 2019-11-04 07:35:19
12 29472 ศิวะ เขียวอ่อน 1/4 2019-11-04 07:32:35
13 29944 จิรายุ มณีเลิศ 1/13 2019-11-04 07:20:34
14 29957 สิปปกร อำนาจ 1/13 2019-11-04 07:19:44
15 29943 จิรธรรม อุระนันต์ 1/13 2019-11-04 07:16:23
16 29949 ธนัท เจริญเนตร 1/13 2019-11-04 07:16:02
17 29438 ธนัชพร แสงนาค 1/4 2019-11-04 07:04:17
18 29443 ปทิดตา ภู่เยี่ยม 1/4 2019-11-04 07:02:45
19 29429 กชกร วรรณรังษี 1/4 2019-11-04 06:38:48
20 29462 นวพล อ่อนโต 1/4 2019-11-03 20:39:10
21 29453 จิราเมธ จันทมาลา 1/4 2019-11-03 20:39:03
22 29941 คุณากร ครองบุญ 1/13 2019-11-03 20:25:29
23 29955 วริณท์ฉัตร์ วงศ์สิงห์ 1/13 2019-11-03 20:13:03
24 29950 ธิติวุฒิ แก้วดี 1/13 2019-11-03 18:53:17
25 29688 บรรประชา พุทธรักษา 1/9 2019-11-03 14:53:11
26 29741 แก้วขวัญ มุ่งอ้อมกลาง 1/11 2019-11-03 14:17:05
27 29753 พิมภัตรา งามยิ่ง 1/11 2019-11-03 08:42:18
28 29790 จารุวรรณ เงินอ่อน 1/12 2019-11-03 00:25:46
29 29447 สิริกานต์ แป้นอ้อย 1/4 2019-11-02 22:29:42
30 29822 โยธิน พรหมสุรินทร์ 1/12 2019-11-02 16:02:30
31 29800 ลลนา เอี่ยมรัตนโยธิน 1/12 2019-11-02 10:09:57
32 29786 กัลยานาถ ศิริบาล 1/12 2019-11-02 07:33:51
33 29682 ชยพล ทองบรรจบ 1/9 2019-11-02 07:33:41
34 29827 ศีลวัต อนรรฆธนะกุล 1/12 2019-11-02 06:51:46
35 29948 เทพนรินทร์ รอดอ่อน 1/13 2019-11-02 06:18:47
36 29798 ภัทรธิดา ทนคง 1/12 2019-11-01 20:20:36
37 29797 พัชรพร พงษ์พันธุ์เลิศ 1/12 2019-11-01 20:19:05
38 29695 สิทธิโชค จันทร์สมบัติ 1/9 2019-11-01 20:00:14
39 29417 ณัฐวุฒิ ศรีออน 1/3 2019-11-01 19:47:22
40 29409 คณนาถ มัจฉาเมฆ 1/3 2019-11-01 19:25:40
41 29406 กรกช ผจงพฤทธิ์ 1/3 2019-11-01 19:23:38
42 29428 วีรภาพ วรรณสุทธิ์ 1/3 2019-11-01 19:23:16
43 29555 วรรษกร ศรีศิล 1/6 2019-11-01 19:22:53
44 29425 ภูริภัทร กาศคำสุข 1/3 2019-11-01 19:21:47
45 29408 กฤษดา เจริญพร 1/3 2019-11-01 19:16:31
46 29396 ภาวินี แสงประกาย 1/3 2019-11-01 19:07:24
47 29397 รัศมี ทองเกษร 1/3 2019-11-01 19:06:40
48 29539 กนิษฐภาดา พันธุรัตน์ 1/6 2019-11-01 18:35:03
49 29434 ชญานิษฐ์ ฉันทศิริพจน์ 1/4 2019-11-01 18:21:27
50 29430 กชกร วรสิงห์ 1/4 2019-11-01 18:11:35
51 29524 ธัญพร วาหะมงคล 1/6 2019-11-01 18:11:24
52 29826 ศาสตรา ศรีมุกข์ 1/12 2019-11-01 18:10:34
53 29814 ถิรวิทย์ บุตรไชย์ 1/12 2019-11-01 18:09:34
54 29514 สิทธิกร วรรณชัย 1/5 2019-11-01 18:08:59
55 29515 สิทธิพล ยอดไธสง 1/5 2019-11-01 18:07:14
56 29811 กิตติภพ แสนจะบก 1/12 2019-11-01 18:05:19
57 29518 เอกรินทร์ ยอดจักร์ 1/5 2019-11-01 18:03:46
58 29509 วรัญชัย ลิ้มทอง 1/5 2019-11-01 18:03:38
59 29496 สุนิสา สมบูรณ์ศิริสกุล 1/5 2019-11-01 17:44:24
60 29492 พัชราวดี มาตา 1/5 2019-11-01 17:43:54
61 29532 เพชรลดา เผ่าผม 1/6 2019-11-01 17:38:36
62 29660 เบญจพร แก้วเขียว 1/9 2019-11-01 17:29:54
63 29556 วายุ จันทวิมล 1/6 2019-11-01 17:24:07
64 29561 สิรภัทร ทองนพคุณ 1/6 2019-11-01 17:16:17
65 29535 วรรณษา บุญทิคำ 1/6 2019-11-01 17:15:18
66 29528 นิว หอมสมบัติ 1/6 2019-11-01 17:12:42
67 29525 นริสรา ศรีเผื่อน 1/6 2019-11-01 17:07:46
68 29562 สุรชัย เพ็ชรน้อย 1/6 2019-11-01 17:04:32
69 29537 สิริยากร เพ็งเพชร 1/6 2019-11-01 17:03:50
70 29533 มนฑกานต์ ช่างปลูก 1/6 2019-11-01 17:02:36
71 29521 ชฎาทิพย์ วารี 1/6 2019-11-01 17:01:50