Untitled Document

 

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง31265 ช่างเขียนแบบเบื้องต้น
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
นายทวีป ไพเราะ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม เรียนห้อง 721
ห้อง ม.4
จำนวนที่รับทั้งหมด 40
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 26010 ดลชนก สะทองเพ็ชร 4/7
2 25615 ณัฐพนธ์ สดมณี 4/9
3 25890 เขมจิรา ยาดีวิชัย 4/10
4 28478 มาริสา ยำยวน 4/9
5 25690 ธัญญาเรศ ร่วมจิตร 4/9
6 25627 ภราดร พรโสภณ 4/5
7 25512 ชัยณรงค์ เกิดอำพร 4/9
8 26001 จิตรกร จันทบาล 4/7
9 28474 ณัฐดนัย เคียงแก้ว 4/8
10 25827 ประชา เกษร 4/10
11 28491 ธรรพ์ณธร กิ่งตระการ 4/10
12 25958 กิตติพงศ์ พรมดาว 4/8
13 25983 อทิตย์ เมืองทรัพย์ 4/8
14 25928 พงศกร ช่วยเมือง 4/8
15 25719 นครินทร์ รอดเจริญ 4/8
16 28460 กชนิกา รุ่งระวีศรีศศิธร 4/7
17 25530 สุรสิทธิ์ จิตตธรรม 4/8
18 25555 ภัสราภรณ์ ดวงสาพล 4/5
19 25729 วีรภาพ ศิลารัตน์ 4/10
20 28493 วรเมธ ช่วยธรรม 4/10
21 25753 ปัทมพร ไชยไชย 4/9
22 25594 นราวัลย์ จันทร์ขอนเเก่น 4/8
23 25730 ศุภาชัย วัฒนะเวชศักดิ์ 4/6
24 26030 วรัตถ์ ทุมจิ๋ว 4/9
25 25725 ภูมิพัฒน์ เมืองพระ 4/9
เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th