ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง31282  ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูฐปนนท์ โชคสกุล
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.4
จำนวนที่รับทั้งหมด 32
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 32 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 27441 ปฏิภาน เนตรนพ 4/11 2019-11-02 11:35:46
2 27574 ชัยสิทธิ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 4/11 2019-11-02 11:33:15
3 27557 บัวชนก บัวบาน 4/11 2019-11-02 11:31:53
4 27076 ธีรธาดา พลศรี 4/9 2019-11-02 11:26:10
5 30019 สแมนต้า มาร์เชล 4/6 2019-11-02 11:25:23
6 27621 รินรดา บุญสมพงศ์ 4/10 2019-11-02 11:22:53
7 30012 ดวงกมล รื่นรมย์ 4/6 2019-11-02 11:22:09
8 28511 ณัฐนิชา โคตะมา 4/6 2019-11-02 11:21:12
9 27591 วรชิต เอี่ยมประเสริฐ 4/6 2019-11-02 11:20:01
10 27103 อติภัส ปราณี 4/7 2019-11-02 11:18:01
11 27081 ปพิชญา ขอสืบ 4/9 2019-11-02 11:17:57
12 30040 วชิรภรณ์ เอี่ยมเดช 4/9 2019-11-02 11:17:44
13 27263 นัฏฐวรรณ แสวงดี 4/9 2019-11-02 11:17:44
14 27074 ณิชารีย์ คงจันทร์ 4/9 2019-11-02 11:11:38
15 27090 สุภัสสรา ครุฑพงษ์ 4/9 2019-11-02 11:11:21
16 27337 ณัฐวุฒิ ภู่เทศ 4/10 2019-11-02 11:10:39
17 27095 ณัฐดนัย บัวเงิน 4/9 2019-11-02 11:10:21
18 30056 ราเมศ สรฤทธิ์ 4/11 2019-11-02 11:09:37
19 27427 กรวิชญ์ แดงอินทร์ 4/10 2019-11-02 11:08:08
20 27405 ดลญา ป้อมทรัพย์ 4/9 2019-11-02 11:07:11
21 27406 ทักษพร โพธิ์ทิพย์ 4/9 2019-11-02 11:06:25
22 27150 รัชชานนท์ วุฒิยิ่งยง 4/7 2019-11-02 11:06:10
23 30010 กัญญาภัทร คูฮกซิ่ว 4/6 2019-11-02 11:05:34
24 27526 คณิติน ตุดา 4/10 2019-11-02 11:05:22
25 30038 นันท์นภัส แลโค้ง 4/9 2019-11-02 11:05:19
26 27311 ชุตินันท์ คงถาวร 4/9 2019-11-02 11:05:16
27 27212 ณัฐพร เงินกระแชง 4/7 2019-11-02 11:04:20
28 28543 ณัตดนัย มณีเกิด 4/9 2019-11-02 11:03:10
29 27432 ณัฐพงศ์ นพคุณ 4/11 2019-11-02 11:03:01
30 27542 วรเทพ วงค์สมุทร 4/9 2019-11-02 11:00:52
31 27342 ภัทรพงศ์ บรรณวาร 4/11 2019-11-02 11:00:37
32 27530 ชัยมงคล อิ่มอ่ำ 4/11 2019-11-02 11:00:34