ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง31270  การทำไม้ดัดไม้แคระ
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูมยุรฉัตร เพชรประดิษฐ์
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.4
จำนวนที่รับทั้งหมด 32
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 32
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 27098 นฤมิตร นันทไพบูลย์ 4/9 2019-11-04 08:16:46
2 27489 ธนัทธาดา ศรีอุไร 4/9 2019-11-04 08:07:58
3 27484 คณิศร ยุทธสิงห์ 4/8 2019-11-03 22:43:29
4 27252 อุกฤษ จันทเพ็ชร์ 4/9 2019-11-03 21:31:04
5 27296 วิศรุต ยางม่วง 4/6 2019-11-02 16:12:06
6 27527 ฉัตรดนัย ปิ่นเกตุ 4/10 2019-11-02 15:43:51
7 27436 ธนกฤต พรหมมาพันธุ์ 4/10 2019-11-02 14:58:39
8 27641 ปริญญา แซ่โค้ว 4/8 2019-11-02 14:49:54
9 27490 ธนันธร ทิพอาจ 4/10 2019-11-02 14:48:09
10 27497 สุกฤษฏิ์ เลี้ยงพิบูลย์ 4/7 2019-11-02 14:19:40
11 27099 พงศธร คุณานุรักษพงศ์ 4/7 2019-11-02 13:30:55
12 27102 สมชาย ผ่องใส 4/10 2019-11-02 13:27:46
13 27385 คณพัฒน์ มุสิกชาติ 4/5 2019-11-02 13:27:34
14 27221 ประภัสสร ยงยืน 4/7 2019-11-02 13:25:17
15 30041 วรรณรดา กะการดี 4/9 2019-11-02 12:43:14
16 27642 ภัคพล กิยะแพทย์ 4/7 2019-11-02 12:30:58
17 27492 พงศกร พงษ์อาจหาญ 4/10 2019-11-02 12:26:25
18 30029 นาตารี กลางประพันธ์ 4/8 2019-11-02 12:17:08
19 27080 นิภารัตน์ คำสามปอน 4/5 2019-11-02 12:04:43
20 27645 อดิลักษณ์ ศิริโมทย์ 4/7 2019-11-02 12:03:53
21 27389 ทินกรรตุ์ เกิดแก้ว 4/5 2019-11-02 12:02:21
22 27488 ธนภัทร คำวงษ์ 4/6 2019-11-02 11:48:34
23 30015 พรรัชดา แก้วสุราษฎร์ 4/6 2019-11-02 11:39:22
24 27390 บุญญฤทธิ์ ชาดา 4/5 2019-11-02 11:35:22
25 30037 ธินัดดา แซ่เจี่ย 4/9 2019-11-02 11:21:16
26 30039 ภัครวดี เมืองปัญญา 4/9 2019-11-02 11:19:09
27 27597 กัญจษา วงศ์ศิริ 4/5 2019-11-02 11:18:31
28 27367 นงนภัส คุ้มสุวรรณ 4/5 2019-11-02 11:17:35
29 30004 ธนพร โพธิ์พันธุ์ 4/5 2019-11-02 11:07:35
30 27381 สายธาร แสงอร่าม 4/5 2019-11-02 11:07:05
31 30044 สุทธินันท์ อุดมสกุณี 4/10 2019-11-02 11:02:23