ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง31267  ช่างถ่ายภาพเบื้องต้น
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูจักรกฤษ ศิริมังคโล
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.4
จำนวนที่รับทั้งหมด 32
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 32
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 30031 โยธิตา สีหรั่ง 4/8 2019-11-07 12:00:38
2 27481 อภิญญา คำฝอย 4/5 2019-11-02 11:03:31
3 27083 ปุณิกา คุณวุฒิบวร 4/9 2019-11-02 11:03:29
4 27075 ธัญชนก ทุมมาเกิด 4/5 2019-11-02 11:03:24
5 27549 ณัฎฐณิชา ลัดดี 4/8 2019-11-02 11:03:14
6 30005 เบญจทิพย์ ทองทิพย์ 4/5 2019-11-02 11:03:05
7 27566 สุจิตรา อ่อนละม้าย 4/11 2019-11-02 11:03:04
8 30006 วิชญา ก้องโสตร์ 4/5 2019-11-02 11:02:51
9 30036 ดณิสรา อัครณณท์ 4/9 2019-11-02 11:02:48
10 27362 ฐิตาภา ศรีนาราง 4/5 2019-11-02 11:02:27
11 27286 ณัฐวัตร เสือคุ่ย 4/11 2019-11-02 11:02:19
12 27274 อนุรดี ทวีฤทธิ์ 4/9 2019-11-02 11:02:11
13 27483 อาทิตยา ฟูสกุล 4/7 2019-11-02 11:02:08
14 27091 อโนทัย ดาวสง่า 4/11 2019-11-02 11:01:56
15 30028 ศิรวิชญ์ จันทา 4/7 2019-11-02 11:01:52
16 27215 นภัสสร นวมวิจิตร 4/9 2019-11-02 11:01:50
17 27512 พีระพร เครือหงษ์ 4/11 2019-11-02 11:01:46
18 27561 ภักศุตราณ์ อ่อนศรี 4/11 2019-11-02 11:01:43
19 27486 เจษฎา รักประสงค์ 4/8 2019-11-02 11:01:34
20 27316 มนัสนันท์ วงศ์มะณี 4/11 2019-11-02 11:01:31
21 27459 ธัญชนก กิตติเจริญสินชัย 4/11 2019-11-02 11:01:28
22 27078 นาฏศิลป์ แสงหงษา 4/5 2019-11-02 11:01:10
23 27547 ชนาภา บุญสมบัติ 4/9 2019-11-02 11:01:08
24 30026 สมัชชญา พงษ์เทศ 4/7 2019-11-02 11:01:03
25 27355 กัลยาพรรณ ศรีกนก 4/9 2019-11-02 11:01:02
26 27469 วนารี บุญผ่อง 4/8 2019-11-02 11:00:51
27 27124 พัชรินทร์ เจริญฤทธิรงค์ 4/9 2019-11-02 11:00:49
28 30025 พรวนา ทองคำ 4/7 2019-11-02 11:00:47
29 27325 อริสา พงษ์แย้ม 4/11 2019-11-02 11:00:39
30 30042 นนทปรีชา อาภรณ์ศิริ 4/9 2019-11-02 11:00:37
31 27254 กมลชนก คล้ายเวช 4/11 2019-11-02 11:00:28
32 27495 สรวิศ เรืองฉาย 4/7 2019-11-02 11:00:26
33 27606 ธนพร ศรีม่วงกลาง 4/5 2019-11-02 11:00:23