ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง31269  ช่างอาหารคาว-หวาน
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูจิราภรณ์ กมลวาทิน
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.4
จำนวนที่รับทั้งหมด 32
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 32 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 26676 จุฬาลักษณ์ เอี่ยมประเสริฐ 4/11 2019-11-02 11:48:58
2 30055 พัชรดนัย นาฤทัย 4/11 2019-11-02 11:47:27
3 30027 พงศ์พล พูลทวี 4/7 2019-11-02 11:46:08
4 27551 ดาราวดี กลิ่นชวนชื่น 4/11 2019-11-02 11:44:08
5 27521 อภิสรา จัยสิน 4/9 2019-11-02 11:38:23
6 30017 เพลงพิณ มารศรี 4/6 2019-11-02 11:35:30
7 27543 วุฒิภัทร ชัยศรี 4/9 2019-11-02 11:34:54
8 27416 ภัทราภรณ์ ฤทธิ์กระจาย 4/7 2019-11-02 11:33:32
9 27509 พัชรมัย แสงหยกกุล 4/9 2019-11-02 11:24:02
10 27502 จุฑารัตน์ ขันตีสา 4/9 2019-11-02 11:22:34
11 27210 ณัฐชญา วงนิลจันทร์ 4/10 2019-11-02 11:22:03
12 27072 ภูญาดา บัวบาน 4/9 2019-11-02 11:21:37
13 27153 อานัส ทองจำปา 4/8 2019-11-02 11:18:05
14 30046 ชีน่า รันนิเสส 4/11 2019-11-02 11:17:56
15 30051 ภูแก้ว อินบัว 4/11 2019-11-02 11:17:31
16 30080 พรรณพศา จินดาวงษ์ 4/11 2019-11-02 11:17:28
17 30049 ปทุมรัตน์ เดชสุภา 4/11 2019-11-02 11:17:22
18 30034 ภูริวัชร มาลายะ 4/8 2019-11-02 11:15:11
19 27144 ธนพนธ์ กฤษดี 4/8 2019-11-02 11:14:06
20 27503 ทิพย์กัญญา ทองโสภณ 4/11 2019-11-02 11:13:26
21 30048 ปทิตตา ปราชญาไพศาล 4/11 2019-11-02 11:11:23
22 30052 รุจิรัตน์ ศรีปัญญา 4/11 2019-11-02 11:10:43
23 30093 อนุชา องอาจ 4/8 2019-11-02 11:10:25
24 27244 ภูมี วงศ์วรินทร์ธร 4/5 2019-11-02 11:04:25
25 30022 วชิรพงษ์ สุวิชา 4/6 2019-11-02 11:03:28
26 27291 พิศุทธิ์ ควรมิตร 4/6 2019-11-02 11:02:47
27 27392 พิชิต เต็กมงคล 4/11 2019-11-02 11:02:39
28 27237 เกตุมงคล ทุมสวัสดิ์ 4/10 2019-11-02 11:02:35
29 27243 พัชรพงศ์ สมเหมาะ 4/6 2019-11-02 11:02:35
30 27646 อรรถนนท์ ฉายอรุณ 4/10 2019-11-02 11:02:11
31 27292 พิสิษฐ์ คำฝอย 4/6 2019-11-02 11:00:50
32 27096 ทักษ์ดนัย โหกรัด 4/8 2019-11-02 11:00:29