ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ22203  พื้นฐานดนตรีสากล
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูโชคชัย ไกรยศ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.2
จำนวนที่รับทั้งหมด 70
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 70 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29059 ณัฐณิชา อรรคเศรษฐัง 2/11 2019-11-04 07:15:23
2 28873 วริญญา สานสา 2/14 2019-11-04 07:14:02
3 28748 รัตตวัลย์ พลับกระสงค์ 2/12 2019-11-04 07:13:23
4 28787 ปาณิสรา อิ่มสมบูรณ์ 2/14 2019-11-04 07:12:56
5 29068 อนันตญา แสงอาเฉียน 2/11 2019-11-04 07:12:40
6 28749 วารีรัตน์ เคียงศิริ 2/14 2019-11-04 07:12:35
7 28866 ปัณณพร กุลวงษ์ 2/14 2019-11-04 07:12:04
8 29072 อาภัสรา อุปฮาด 2/11 2019-11-04 07:11:40
9 28744 พรปวีณ์ แดงขาว 2/14 2019-11-04 07:11:18
10 29074 ธนวัฒน์ เรืองพัชราภรณ์ 2/11 2019-11-04 07:08:56
11 29090 สันต์ธร มาศพัฒนศักดิ์ 2/11 2019-11-04 07:08:27
12 28770 ศิริชัย ภักดีกุล 2/11 2019-11-04 07:07:46
13 28758 กวิน เคนแผง 2/11 2019-11-04 07:07:42
14 28964 เพ็ชร์แท้ บุญส่ง 2/11 2019-11-04 07:06:56
15 28809 พีรพัฒน์ ชูม่วง 2/11 2019-11-04 07:06:32
16 28967 ศิริโชค ศึกษาศิลป์ 2/11 2019-11-04 07:05:45
17 28813 วีริสร์ ฉวีวัฒนสกุล 2/12 2019-11-04 07:05:24
18 29309 สุรชัย มณีสวัสดิ์ 2/12 2019-11-04 07:04:44
19 28757 กฤษณะ ชะเอมเทศ 2/12 2019-11-04 07:03:56
20 29001 นฤเบศ นิมิตไพฑูรย์ 2/12 2019-11-04 07:00:57
21 28771 ศิวกร เกตษา 2/12 2019-11-04 06:59:59
22 29124 พัชรพล พันธุ์แตง 2/12 2019-11-04 06:59:13
23 28863 นุชันชา ดีช่วย 2/12 2019-11-04 06:58:24
24 28773 ศุภกฤต วิเศษปะ 2/12 2019-11-04 06:57:36
25 29119 ปัณณธร ทองพัด 2/12 2019-11-04 05:45:27
26 28874 วริศรา คีรีรัตน์ 2/6 2019-11-02 10:07:54
27 28767 ภควัต ศรีสุระ 2/4 2019-11-01 20:16:00
28 28764 ธนกร พรหมรัตน์ 2/7 2019-11-01 19:40:05
29 28972 หทัย คำฝอย 2/6 2019-11-01 19:36:44
30 29117 ธีรชาติ แก้วเกตุ 2/4 2019-11-01 18:39:18
31 28960 ธีรภัทร์ พรานเจริญ 2/6 2019-11-01 18:38:49
32 29009 วัชรพล จันทร์แจ่ม 2/7 2019-11-01 18:35:19
33 28685 ธนวินท์ คงคาวิภาสันติกุล 2/6 2019-11-01 18:28:50
34 28983 ตันหยง สหสุนทร 2/9 2019-11-01 18:24:03
35 28990 ภัทรมล บัวพันธ์ 2/6 2019-11-01 18:07:24
36 28798 ณัฐพล ครุฑทา 2/4 2019-11-01 18:07:14
37 29113 ณชพล ทรงเจริญ 2/4 2019-11-01 18:07:12
38 28739 ชลธิชา จันทร์คูณ 2/9 2019-11-01 18:06:57
39 29084 วชิรกร ยิ้มละมัย 2/4 2019-11-01 18:06:54
40 29089 สถาพร บุญศรี 2/6 2019-11-01 18:06:51
41 28894 สันติภาพ กางรัมย์ 2/6 2019-11-01 18:06:45
42 29076 นพดล ลัคนาทิน 2/4 2019-11-01 18:06:24
43 28799 ทรงพล เพชราเวช 2/4 2019-11-01 18:06:16
44 28775 สุรเชษฐ์ ขันชะลี 2/7 2019-11-01 18:05:51
45 28682 ธนดล ผ่องพัฒน์ 2/7 2019-11-01 18:05:45
46 28695 สิทธิชัย เดชชมภู 2/4 2019-11-01 18:05:44
47 28755 อัญชุรีกร พานไกร 2/6 2019-11-01 18:05:02
48 28765 ธนพนธ์ ระดมทอง 2/6 2019-11-01 18:04:51
49 29083 รัชชานนท์ จุลชัย 2/4 2019-11-01 18:04:51
50 28768 รชต ปลั่งกลาง 2/6 2019-11-01 18:04:50
51 29115 ธนากร เทียนสู 2/9 2019-11-01 18:04:38
52 29122 ปุณณวิทย์ แสวงดี 2/6 2019-11-01 18:04:37
53 29086 ศราวุฒิ นุยภูเขียว 2/4 2019-11-01 18:04:28
54 28881 ณัฐภัทร ขนทรัพย์ 2/4 2019-11-01 18:04:25
55 28779 กันติชา ทองเชื้อ 2/7 2019-11-01 18:04:10
56 28674 วรัญญาภรณ์ ประเสริฐวงษ์ 2/4 2019-11-01 18:03:49
57 28869 เพลงธิตา รูปสี 2/9 2019-11-01 18:03:48
58 29078 ปฐวี บุญนะ 2/4 2019-11-01 18:03:41
59 28870 ภัทรวดี แสงทอง 2/7 2019-11-01 18:03:36
60 29094 อัญชิษฐา ดิสระพงษ์ 2/7 2019-11-01 18:03:36
61 28895 เสกสันต์ ไชยมุณี 2/4 2019-11-01 18:03:30
62 28962 ปรเมษฐ์ แซ่อึ้ง 2/6 2019-11-01 18:03:26
63 28698 อรรถรินทร์ พงษ์ยิ้ม 2/6 2019-11-01 18:03:26
64 29079 ภราวุฒิ สุขเกิด 2/4 2019-11-01 18:03:22
65 28952 ราชวราภรณ์ ใสกระจ่าง 2/6 2019-11-01 18:03:22
66 28692 รติวรรธน์ วีระพันธ์ 2/7 2019-11-01 18:03:20
67 28694 สรวิชญ์ ลิลาด 2/7 2019-11-01 18:03:17
68 28989 พัชรี แก้วละมุล 2/7 2019-11-01 18:03:10
69 29088 เศรษฐวิชญ์ ชวนชอบ 2/7 2019-11-01 18:02:56
70 28678 กิตติเดช วันสุข 2/4 2019-11-01 18:02:48