ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ง21267  การปลูกไม้ดอกประดับ
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูสุดารัตน์ รื่นชาญ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.1
จำนวนที่รับทั้งหมด 70
จำนวนที่รับ ม.1 70
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29891 แพรวพรรณ บัวศรี 1/14 2019-11-04 11:19:51
2 29596 วายุ สารภีร์ 1/7 2019-11-04 07:12:58
3 29685 ธนพงศ์ ขาวชะอ่อน 1/9 2019-11-04 07:05:16
4 29679 ก้องเดช คล้ายวงษ์ 1/9 2019-11-03 21:28:47
5 29721 อริสรา พลเยี่ยม 1/10 2019-11-03 20:48:31
6 29908 ธีรภัทร มูหะหมัด 1/14 2019-11-03 19:09:06
7 29819 ปภาวิชญ์ ดีสวัสดิ์ 1/12 2019-11-03 06:31:35
8 29436 ดวงหทัย บู่ทอง 1/4 2019-11-02 17:53:47
9 29694 ศิริศักดิ์ อุปสุข 1/9 2019-11-02 13:40:49
10 29691 ภัคพล สินธุ์ขาว 1/9 2019-11-02 13:39:01
11 29700 ชลธิดา เบ้าเคลือบ 1/10 2019-11-02 12:08:50
12 29899 จิรโชติ คงเจริญโภช 1/14 2019-11-02 10:27:22
13 29450 กฎษฏา ทองเพชร 1/4 2019-11-02 08:39:39
14 29823 วรกมล เเสงเเก้ว 1/12 2019-11-02 07:31:28
15 29917 อลงกรณ์ ภูสุวรรณ์ 1/14 2019-11-01 22:48:00
16 29754 ไพลิน พลอยพลาย 1/11 2019-11-01 20:15:47
17 29749 นัชชา จัดเขตกรรม 1/11 2019-11-01 20:12:45
18 29743 จิรประพิณ เมืองปัญญา 1/11 2019-11-01 20:00:39
19 29905 เทพนิมิต นามไพร 1/14 2019-11-01 19:41:23
20 29804 สิริประภา กาญจนเรืองโรจน์ 1/12 2019-11-01 19:27:18
21 29789 ขวัญพร ชูประทุม 1/12 2019-11-01 19:26:21
22 29806 สุกัญญา โพธะศรี 1/12 2019-11-01 19:16:40
23 29900 ชัยวัตน์ สีดา 1/14 2019-11-01 18:55:36
24 29761 อัญชิสา แก้วเจริญ 1/11 2019-11-01 18:55:03
25 29690 ปุญญพัฒน์ สถาพรวจนา 1/9 2019-11-01 18:50:20
26 29692 ยศพันธ์ ภิรมย์พร 1/9 2019-11-01 18:45:22
27 29600 สกล วิบูลย์ธนากุล 1/7 2019-11-01 18:44:40
28 29751 ปูริดา จันทรมาก 1/11 2019-11-01 18:40:22
29 29746 ธนาภร จิตดวงฤทัย 1/11 2019-11-01 18:37:51
30 29677 กฤตเมธ ข่าขันมะลี 1/9 2019-11-01 18:35:54
31 29752 พิมพ์มาดา จงจิตต์ 1/11 2019-11-01 18:34:35
32 29748 ธัญญธร สุริยะกุลวัฒน์ 1/11 2019-11-01 18:34:17
33 29755 ภคมน ไชยศักดิ์สิริกุล 1/11 2019-11-01 18:33:58
34 29745 ญาณิศา สุขประเสริฐ 1/11 2019-11-01 18:32:27
35 29541 จิรภัทร อินอ่อน 1/6 2019-11-01 18:25:52
36 29874 แพรมาพร ปร้องเพ็ชร 1/14 2019-11-01 18:19:58
37 29794 ธนัชหงส์ปกรณ์ บุญจันทร์ 1/12 2019-11-01 18:15:45
38 29963 สิริโสภา ภิษุณี 1/11 2019-11-01 18:09:20
39 29792 ณัฐชา ขอใหญ่กลาง 1/12 2019-11-01 18:07:55
40 29904 ณัฐวุฒิ เปล่งศรี 1/14 2019-11-01 18:04:02
41 29910 ภัทรธร เกตุเกล้า 1/14 2019-11-01 18:03:36
42 29911 ภูมิภาคิน ยอดแก้ว 1/14 2019-11-01 18:03:31
43 29913 รัชชานนท์ ฉัตรเฉลิม 1/14 2019-11-01 18:03:24
44 29901 ฐานทัพ บูรพา 1/14 2019-11-01 17:57:51
45 29909 นันทนัท วงศานนท์ 1/14 2019-11-01 17:57:10
46 29758 วรัญญา วรรณตรง 1/11 2019-11-01 17:56:48
47 29793 ธนธรณ์ ชูพันธ์ 1/12 2019-11-01 17:56:21
48 29757 มนัสนันท์ จงจิราวัฒน์ 1/11 2019-11-01 17:55:26
49 29801 วรรณวิสา สีส่อง 1/12 2019-11-01 17:52:12
50 29759 อนงค์นาฎ อนุภาพ 1/11 2019-11-01 17:51:38
51 29906 ธณภัทร ไลยการ 1/14 2019-11-01 17:48:43
52 29903 ณัฐวัฒน์ สินธ์สมุทร 1/14 2019-11-01 17:47:57
53 29671 วิภาวี บัวนาค 1/9 2019-11-01 17:47:36
54 29886 ปฐมาพร จันสุนี 1/14 2019-11-01 17:44:42
55 29884 นันทิชาภัทร์ สังข์พันธ์ 1/14 2019-11-01 17:44:20
56 29888 ปิยะพร เกษหอม 1/14 2019-11-01 17:44:03
57 29742 กุลณัฐ บุญเลิศ 1/11 2019-11-01 17:43:34
58 29594 วราเทพ เสือเพชร 1/7 2019-11-01 17:31:49
59 29598 ศักดิ์ชัย สถาผล 1/7 2019-11-01 17:30:34
60 29657 ธมนรัชต์ นพธนัชพงศ์ 1/9 2019-11-01 17:22:51
61 29675 อาภาสิริ วิริยะ 1/9 2019-11-01 17:22:49
62 29582 ณัฐกิตติ์ ตันติจารุกร 1/7 2019-11-01 17:20:22
63 29587 ธนพัฒน์ อุ่นคำ 1/7 2019-11-01 17:18:02
64 29580 จรัล สิงห์อุดม 1/7 2019-11-01 17:16:19
65 29578 กิตติพงษ์ เนตรนพรัตน์ 1/7 2019-11-01 17:10:22
66 29551 ปราโมทย์ สิงหราช 1/6 2019-11-01 17:08:39
67 29591 พัทธนันท์ สัจจาพันธ์ 1/7 2019-11-01 17:05:07
68 29654 จารุกัญญ์ ตันบุตร 1/9 2019-11-01 17:04:44
69 29575 สิรินพร สียา 1/7 2019-11-01 17:03:30
70 29605 อภิวัฒน์ เเก้วไพฑูรย์ 1/7 2019-11-01 17:02:19
71 29592 พิพัฒน์ พัฒนนันท์ปัญญา 1/7 2019-11-01 17:01:49