Projects Data Table

รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นม. ห้อง สถานะ
1 30114 เด็กหญิง อัญชิษฐา ชื่นชอบ 1 1
2 29334 เด็กชาย ณัฏฐพัชร์ มาสุข 1 1
3 29335 เด็กชาย ณัฐนนท์ สุขเกษม 1 1
4 29336 เด็กชาย ดำรงศักดิ์ พรหมกสิกร 1 1
5 29337 เด็กชาย ธนกฤต ก่อเจริญกุล 1 1
6 29338 เด็กชาย ธัญกร กิตติสกล 1 1
7 29339 เด็กชาย ธีร์ธวัช ธีรสกุลวงศ์ 1 1
8 29340 เด็กชาย ธีระโชติ กองเเซง 1 1
9 29341 เด็กชาย นราธิป อินทนํ้าเงิน 1 1
10 29342 เด็กชาย พชรพงษ์ บัวสีแดง 1 1
11 29343 เด็กชาย พีระวัฒน์ รักษาภายใน 1 1
12 29344 เด็กชาย มนัสวิน สุวรรณผ่องใส 1 1
13 29345 เด็กชาย วิษณุ โสฬส 1 1
14 29346 เด็กชาย วิสา แดงสะอาด 1 1
15 29347 เด็กชาย ศุภกร มงคลมหาลาภ 1 1
16 29348 เด็กชาย อริส อนุศาสนะนันท์ 1 1
17 29837 เด็กหญิง ณัฐชา เนียมฉาย 1 1
18 29333 เด็กชาย ชัยวัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง 1 1
19 29332 เด็กชาย ฉัตรมงคล มีมาเจริญดี 1 1
20 29315 เด็กหญิง ชลนิชา ภักดีไพบูลย์ผล 1 1
21 29316 เด็กหญิง โชติกา อินต๊ะสาร 1 1
22 29317 เด็กหญิง ณัจฉรียา ดิษสิน 1 1
23 29318 เด็กหญิง ณัฏฐวรรณ ศรีอินทรสุทธิ์ 1 1
24 29319 เด็กหญิง ณัฐธิดา ลาชโรจน์ 1 1
25 29320 เด็กหญิง ณัฐวดี พันธ์พาห์ 1 1
26 29321 เด็กหญิง นันทิกาญจน์ ม่วงเจริญ 1 1
27 29322 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ รักเดช 1 1
28 29323 เด็กหญิง พันธ์วิรา พาหุพันธ์ 1 1
29 29324 เด็กหญิง พัสสมน นพธนัชพงศ์ 1 1
30 29331 เด็กชาย กิตติโชติ กองแซง 1 1
31 29330 เด็กชาย กฤษณะพงษ์ วงศ์บิดา 1 1
32 29329 เด็กหญิง อาริสา บุญเรือง 1 1
33 29328 เด็กหญิง อรรัมภา ท่าดี 1 1
34 29327 เด็กหญิง ศุภกาญจน์ อมรชวลิตกุล 1 1
35 29326 เด็กหญิง วิรากานต์ คำแพง 1 1
36 29325 เด็กหญิง มนัญญา คชาศักดิ์ 1 1
37 29729 เด็กชาย ธนพล สุขอาจ 1 10
38 29728 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แฟงคล้าย 1 10
39 29727 เด็กชาย ณัฐพล กลิ่นทรัพย์ 1 10
40 29726 เด็กชาย ณัฐดนัย อังคะ 1 10
41 29725 เด็กชาย ณฐพล ภูศรี 1 10
42 29724 เด็กชาย ฐาปกรณ์ คำแสงผ่อง 1 10
43 29723 เด็กชาย ชวิน สามสูงเนิน 1 10
44 29722 เด็กชาย จิรัชญ์ พ่อทองคำ 1 10
45 29721 เด็กหญิง อริสรา พลเยี่ยม 1 10
46 29730 เด็กชาย ธันวา วงศ์สารัตน์ 1 10
47 29731 เด็กชาย นครินทร์ ศรีสุข 1 10
48 29697 เด็กหญิง กฤษณา เง่าวีระกูล 1 10
49 29739 เด็กชาย สิริโรจน์ คงสกุลเดิม 1 10
50 29738 เด็กชาย สรธร บุญคงมี 1 10
51 29737 เด็กชาย ศิลายุ ประจำทอง 1 10
52 29736 เด็กชาย ภวดล จารุแสงโชติ 1 10
53 29735 เด็กชาย ภณธนิน รูปขาว 1 10
54 29734 เด็กชาย พิธา ก้องกุลพงษ์ 1 10
55 29733 เด็กชาย พนธกร เพียรเก็บ 1 10
56 29732 เด็กชาย นันทพัทธ์ อดทน 1 10
57 29720 เด็กหญิง สุพิริยา อิ่มเดชา 1 10
58 29719 เด็กหญิง สุพรรษา กลั่นบุบผา 1 10
59 29717 เด็กหญิง ศิริวรรณ กาญจนชัย 1 10
60 29704 เด็กหญิง ธนัชชา อ๊อกตลาด 1 10
61 29703 เด็กหญิง ธนัญชนก แสงสุวรรณ 1 10
62 29702 เด็กหญิง ณัฐชา สุขผล 1 10
63 29740 เด็กชาย อนิรุทธ์ ศิริประภา 1 10
64 29701 เด็กหญิง ฐาปนีย์ มงคลสมัย 1 10
65 29700 เด็กหญิง ชลธิดา เบ้าเคลือบ 1 10
66 29699 เด็กหญิง จรัญญา เต็กมงคล 1 10
67 29698 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เฟื่องฟู 1 10
68 29718 เด็กหญิง สุกฤตา ดวงวิเชียร 1 10
69 29705 เด็กหญิง ธมนพร สินสมศักดิ์ 1 10
70 29706 เด็กหญิง ธัญชนก รามคำแหง 1 10
71 29716 เด็กหญิง วรวรรณ เศษคำ 1 10
72 29715 เด็กหญิง วรดา ศรีเทพ 1 10
73 29714 เด็กหญิง รรชกร วงษ์ประยูร 1 10
74 29713 เด็กหญิง เมธินี แก่นสาร 1 10
75 29712 เด็กหญิง พรชนก ขำสกุล 1 10
76 29711 เด็กหญิง เปมิกา เดชงาม 1 10
77 29709 เด็กหญิง ปวีณ์สุดา สุทธิสนธิ์ 1 10
78 29708 เด็กหญิง ปณิตา กล่ำทรัพย์ 1 10
79 29707 เด็กหญิง นภัสสร การสมบัติ 1 10
80 29772 เด็กชาย พีรพัฒน์ ดำเพชร 1 11
81 29770 เด็กชาย ธราเทพ วงศ์พรหมกาย 1 11
82 29769 เด็กชาย ธนกฤต อ้อยงาม 1 11
83 29768 เด็กชาย ทศรัศมิ์ ปิ่นอนุสรณ์ 1 11
84 29767 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ โพธิ์สุวรรณ์ 1 11
85 29766 เด็กชาย ชัยมงคล เกียรติมิ่งมงคล 1 11
86 29765 เด็กชาย ฉัตรมงคล สาครขวาง 1 11
87 29764 เด็กชาย จิรภัทร ปิ่นแก้ว 1 11
88 29763 เด็กชาย ขวัญเพชร ก้าวสุนทรกิจ 1 11
89 29773 เด็กชาย พีรพัฒน์ คงอยู่ดี 1 11
90 29774 เด็กชาย พีรภาส โพธิวรรณ 1 11
91 29775 เด็กชาย ภานุวัฒน์ การสมงาม 1 11
92 29784 เด็กชาย อัฑฒวีร์ พึ่งเถื่อน 1 11
93 29783 เด็กชาย สุรชัย มีผล 1 11
94 29781 เด็กชาย สิปปวิชญ์ ทองดี 1 11
95 29780 เด็กชาย วายุ พุ่มประสพ 1 11
96 29779 เด็กชาย วรเมธ ไทยสวัสดิ์ 1 11
97 29778 เด็กชาย ยศภัทร ขันธ์ศิลา 1 11
98 29777 เด็กชาย ภูมิพิสิษฐ์ ลำพูน 1 11
99 29776 เด็กชาย ภูตะวัน ชนูนันท์ 1 11
100 29963 เด็กหญิง สิริโสภา ภิษุณี 1 11
101 29782 เด็กชาย สุพี อินสุวรรณ์ 1 11
102 29749 เด็กหญิง นัชชา จัดเขตกรรม 1 11
103 29748 เด็กหญิง ธัญญธร สุริยะกุลวัฒน์ 1 11
104 29747 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เอี่ยมสอาด 1 11
105 29746 เด็กหญิง ธนาภร จิตดวงฤทัย 1 11
106 29745 เด็กหญิง ญาณิศา สุขประเสริฐ 1 11
107 29744 เด็กหญิง ชุติมา ชัยหมก 1 11
108 29743 เด็กหญิง จิรประพิณ เมืองปัญญา 1 11
109 29742 เด็กหญิง กุลณัฐ บุญเลิศ 1 11
110 29741 เด็กหญิง แก้วขวัญ มุ่งอ้อมกลาง 1 11
111 29750 เด็กหญิง ปภัสรา กองทวี 1 11
112 29751 เด็กหญิง ปูริดา จันทรมาก 1 11
113 29752 เด็กหญิง พิมพ์มาดา จงจิตต์ 1 11
114 29762 เด็กชาย ก้องภพ วิเชียร 1 11
115 29761 เด็กหญิง อัญชิสา แก้วเจริญ 1 11
116 29760 เด็กหญิง อรกานต์ ถาโอด 1 11
117 29759 เด็กหญิง อนงค์นาฎ อนุภาพ 1 11
118 29758 เด็กหญิง วรัญญา วรรณตรง 1 11
119 29757 เด็กหญิง มนัสนันท์ จงจิราวัฒน์ 1 11
120 29756 เด็กหญิง ภัทรภร ศรีวัง 1 11
121 29755 เด็กหญิง ภคมน ไชยศักดิ์สิริกุล 1 11
122 29754 เด็กหญิง ไพลิน พลอยพลาย 1 11
123 29753 เด็กหญิง พิมภัตรา งามยิ่ง 1 11
124 29815 เด็กชาย ธนทัต กำลังเจริญ 1 12
125 29814 เด็กชาย ถิรวิทย์ บุตรไชย์ 1 12
126 29813 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ รื่นรมย์ 1 12
127 29812 เด็กชาย จักรกฤษณ์ เพิ่มเขตการณ์ 1 12
128 29811 เด็กชาย กิตติภพ แสนจะบก 1 12
129 29810 เด็กชาย กัญจนจักก์ อินทร์แก้ว 1 12
130 29809 เด็กชาย กวินท์ ค้าทันเจริญ 1 12
131 29808 เด็กหญิง อัจจิมา จันทร์ก้อน 1 12
132 29807 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ภิญญะวัย 1 12
133 29816 เด็กชาย ธรรมศาสตร์ ยังปรีเปรม 1 12
134 29817 เด็กชาย ธานาวุฒิ ปุยทอง 1 12
135 29818 เด็กชาย เนติธร เนตรพล 1 12
136 29827 เด็กชาย ศีลวัต อนรรฆธนะกุล 1 12
137 29826 เด็กชาย ศาสตรา ศรีมุกข์ 1 12
138 29825 เด็กชาย วลีด วรรณศรี 1 12
139 29824 เด็กชาย วรภพ กอเซ็ม 1 12
140 29828 เด็กชาย อดิศักดิ์ สอนกลาง 1 12
141 29822 เด็กชาย โยธิน พรหมสุรินทร์ 1 12
142 29821 เด็กชาย ภีมปกรณ์ พรหมสุรินทร์ 1 12
143 29820 เด็กชาย ปิยพัฒน์ เอี่ยมเสริม 1 12
144 29819 เด็กชาย ปภาวิชญ์ ดีสวัสดิ์ 1 12
145 29806 เด็กหญิง สุกัญญา โพธะศรี 1 12
146 29805 เด็กหญิง สิริษา สถาผล 1 12
147 29792 เด็กหญิง ณัฐชา ขอใหญ่กลาง 1 12
148 29791 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ชุมนุม 1 12
149 29790 เด็กหญิง จารุวรรณ เงินอ่อน 1 12
150 29789 เด็กหญิง ขวัญพร ชูประทุม 1 12
151 29823 เด็กชาย วรกมล เเสงเเก้ว 1 12
152 29788 เด็กหญิง ขวัญชนก ป้อมเกิด 1 12
153 29787 เด็กหญิง กุลธิดา พาโพธิ์พันธ์ 1 12
154 29786 เด็กหญิง กัลยานาถ ศิริบาล 1 12
155 29785 เด็กหญิง กมลพรรณ ทุวัง 1 12
156 29793 เด็กหญิง ธนธรณ์ ชูพันธ์ 1 12
157 29794 เด็กหญิง ธนัชหงส์ปกรณ์ บุญจันทร์ 1 12
158 29795 เด็กหญิง ปัทมพร มุ่งกลาง 1 12
159 29804 เด็กหญิง สิริประภา กาญจนเรืองโรจน์ 1 12
160 29803 เด็กหญิง ศรวณีย์ ทรัพย์เพชร 1 12
161 29802 เด็กหญิง วาสนา กาบเครือ 1 12
162 29801 เด็กหญิง วรรณวิสา สีส่อง 1 12
163 29800 เด็กหญิง ลลนา เอี่ยมรัตนโยธิน 1 12
164 29799 เด็กหญิง รัชนีกร คุณวงศ์ 1 12
165 29798 เด็กหญิง ภัทรธิดา ทนคง 1 12
166 29797 เด็กหญิง พัชรพร พงษ์พันธุ์เลิศ 1 12
167 29796 เด็กหญิง ปุณณภา เรณางกูล 1 12
168 29928 เด็กหญิง พรทิพย์ ผลวิจิตร์ 1 13
169 29929 เด็กหญิง พิชชาภา ไทยช้อย 1 13
170 29930 เด็กหญิง รวิวรรณ คงกระพันธ์ 1 13
171 29931 เด็กหญิง วรชา ทองบ่อ 1 13
172 29932 เด็กหญิง วรรณวิสา ธงอาจ 1 13
173 29933 เด็กหญิง ศศิกาญจน์ เจริญสุข 1 13
174 29934 เด็กหญิง ศิรดา ชูม่วง 1 13
175 29927 เด็กหญิง พรทิพย์ พักเที่ยง 1 13
176 29926 เด็กหญิง ปุณยภรณ์ อภิสารสกุล 1 13
177 29925 เด็กหญิง ธิดาวรรณ รัตนบุรี 1 13
178 29924 เด็กหญิง ธิดารัตน์ นรัฐกิจ 1 13
179 29923 เด็กหญิง ธัญรดา พรมอารักษ์ 1 13
180 29922 เด็กหญิง ณัฐภรณ์ จันทร์เพ็ง 1 13
181 29921 เด็กหญิง ณัฐธิชานันท์ ชัยชุมพร 1 13
182 29920 เด็กหญิง ฐิติกานต์ จรุงกัณฑ์ 1 13
183 29919 เด็กหญิง ชนันพร ทิพอาจ 1 13
184 29918 เด็กหญิง กุลสตรี ศุภสร 1 13
185 29935 เด็กหญิง สวิตตา อรรคมูล 1 13
186 30102 เด็กหญิง อาชัญญา เจริญเนตร 1 13
187 29951 เด็กชาย บุญยกร หอมศิริ 1 13
188 29952 เด็กชาย ปรเมษฐ์ แสงใส 1 13
189 29953 เด็กชาย พรรณดนัย แก้วสมนึก 1 13
190 29954 เด็กชาย ภัทรพล มูลแวง 1 13
191 29955 เด็กชาย วริณท์ฉัตร์ วงศ์สิงห์ 1 13
192 29956 เด็กชาย ศิริโชค สอนแก้ว 1 13
193 29957 เด็กชาย สิปปกร อำนาจ 1 13
194 29958 เด็กชาย สุรเชษฐ์ เพ็ชรน้อย 1 13
195 29959 เด็กชาย อมรเทพ ไพพา 1 13
196 29960 เด็กชาย เอกรัตน์ ขำหนู 1 13
197 30101 เด็กหญิง ศุภมาศ วัฒนะ 1 13
198 29950 เด็กชาย ธิติวุฒิ แก้วดี 1 13
199 29949 เด็กชาย ธนัท เจริญเนตร 1 13
200 29948 เด็กชาย เทพนรินทร์ รอดอ่อน 1 13
201 29936 เด็กหญิง สุฐิตา โทนสุวรรณ์ 1 13
202 29937 เด็กหญิง สุภัสสร บุญม่วง 1 13
203 29938 เด็กหญิง อนันทิตา ไกรสุข 1 13
204 29939 เด็กชาย กฤษ์มงคล ประดับ 1 13
205 29940 เด็กชาย กาจพล ผาจวง 1 13
206 29941 เด็กชาย คุณากร ครองบุญ 1 13
207 29942 เด็กชาย คุณานนต์ เกินกลาง 1 13
208 29947 เด็กชาย ณัฏฐวัฒน์ อ่วมกลิ่น 1 13
209 29946 เด็กชาย ชิณวงษ์วิทย์ สุภาพ 1 13
210 29945 เด็กชาย ชนันธร พานิชกุล 1 13
211 29944 เด็กชาย จิรายุ มณีเลิศ 1 13
212 29943 เด็กชาย จิรธรรม อุระนันต์ 1 13
213 29906 เด็กชาย ธณภัทร ไลยการ 1 14
214 29905 เด็กชาย เทพนิมิต นามไพร 1 14
215 29904 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เปล่งศรี 1 14
216 29903 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สินธ์สมุทร 1 14
217 29902 เด็กชาย ณฐพงศ์ ช้างมาก 1 14
218 29901 เด็กชาย ฐานทัพ บูรพา 1 14
219 29900 เด็กชาย ชัยวัตน์ สีดา 1 14
220 29899 เด็กชาย จิรโชติ คงเจริญโภช 1 14
221 29898 เด็กหญิง อภิรดี พันธ์สนิท 1 14
222 29908 เด็กชาย ธีรภัทร มูหะหมัด 1 14
223 29909 เด็กชาย นันทนัท วงศานนท์ 1 14
224 29880 เด็กหญิง เจตปรียา เบี้ยจรัส 1 14
225 29917 เด็กชาย อลงกรณ์ ภูสุวรรณ์ 1 14
226 29916 เด็กชาย ศุภชัย ศรีปัญญา 1 14
227 29915 เด็กชาย ศิวพล วัฒนพลธนาวัฒน์ 1 14
228 29914 เด็กชาย รุ่งเรือง สิงห์เกื้อ 1 14
229 29913 เด็กชาย รัชชานนท์ ฉัตรเฉลิม 1 14
230 29912 เด็กชาย รพีพัฒน์ ห้องสวัสดิ์ 1 14
231 29911 เด็กชาย ภูมิภาคิน ยอดแก้ว 1 14
232 29910 เด็กชาย ภัทรธร เกตุเกล้า 1 14
233 29897 เด็กหญิง สุภัสสร คงยอด 1 14
234 29896 เด็กหญิง สุชัญญา ใหม่เอี่ยม 1 14
235 29895 เด็กหญิง ศุภิสรา จันทร์คณาโชค 1 14
236 29882 เด็กหญิง ธัญพร ยานะ 1 14
237 29881 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ โคกจินดา 1 14
238 29879 เด็กหญิง จีระนันท์ พลนาคู 1 14
239 29878 เด็กหญิง ขนิษฐา มิ่งเมือง 1 14
240 29877 เด็กหญิง กิติยาภรณ์ คำแปงตัน 1 14
241 29876 เด็กหญิง กานต์ทิตา พุ่มทอง 1 14
242 29875 เด็กหญิง กนกวรรณ ชื่นจรูญ 1 14
243 29874 เด็กหญิง แพรมาพร ปร้องเพ็ชร 1 14
244 29883 เด็กหญิง นลินทิพย์ เข็มทอง 1 14
245 29884 เด็กหญิง นันทิชาภัทร์ สังข์พันธ์ 1 14
246 29885 เด็กหญิง นิรชา เขียวชอุ่ม 1 14
247 29907 เด็กชาย ธนพล สมศรี 1 14
248 29894 เด็กหญิง วรินรำไพ ฟักสุข 1 14
249 29893 เด็กหญิง วรัทยา เบี้ยงาม 1 14
250 29892 เด็กหญิง วรดา ทุมทา 1 14
251 29891 เด็กหญิง แพรวพรรณ บัวศรี 1 14
252 29890 เด็กหญิง พัชริดา พวงเเจ่ม 1 14
253 29889 เด็กหญิง พัชรานันท์ อรัญโสตร 1 14
254 29888 เด็กหญิง ปิยะพร เกษหอม 1 14
255 29886 เด็กหญิง ปฐมาพร จันสุนี 1 14
256 29862 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ วิริยะชาญชัย 1 15
257 29861 เด็กชาย ชายฟ้า สุวัตถิ 1 15
258 29860 เด็กชาย กันตินันท์ ศิริพร ณ ราชสีมา 1 15
259 29859 เด็กหญิง อรรจมาภรณ์ กิจธุกานันทศักดิ์ 1 15
260 29858 เด็กหญิง สุรารักษ์ สวัสดิ์ลคร 1 15
261 29857 เด็กหญิง สุภาวิตา แตงสุข 1 15
262 29856 เด็กหญิง สวัสดิ์ปัญญา สินพยุง 1 15
263 29855 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ศรีกุตา 1 15
264 29853 เด็กหญิง วิชญาพร สุภาพล 1 15
265 29854 เด็กหญิง วิรัลยุพา อาศัยราษฎร์ 1 15
266 29864 เด็กชาย พงศพัศ ลอยทะเล 1 15
267 29865 เด็กชาย พรดนัย มโนสัจจะธรรม 1 15
268 29872 เด็กชาย ศิรายุ ปานประเสริฐ 1 15
269 29871 เด็กหญิง ศลิษา สายมณี 1 15
270 29870 เด็กชาย วุฒิธิชัย อยู่อ้น 1 15
271 29869 เด็กชาย วรเทพ คำภูมี 1 15
272 29868 เด็กชาย ยุทธศิลป์ อินทุประภา 1 15
273 29867 เด็กชาย ยุทธศาสตร์ อินทุประภา 1 15
274 29863 เด็กชาย ปณิธาน สุขวิสิทธิ์ 1 15
275 29866 เด็กชาย มนตรี เมี้ยนอาภรณ์ 1 15
276 29873 เด็กชาย อรุณวัฒน์ ภิรมย์วงศ์ 1 15
277 29852 เด็กหญิง ลักษณารีย์ แก้วลำ 1 15
278 29851 เด็กหญิง ลวัญรัตน์ อู่คชสาร 1 15
279 29839 เด็กหญิง ณิชนันทน์ ช่วงชัย 1 15
280 29838 เด็กหญิง ณัฐณิชา โม้แก้ว 1 15
281 29836 เด็กหญิง ณัชชานันท์ สาขะยัง 1 15
282 29835 เด็กหญิง ชนาภา แย้มมา 1 15
283 29834 เด็กหญิง จินตวรรณ อ่อนสุวรรณ 1 15
284 29833 เด็กหญิง จันศธรณ์ วัชรานุวิทย์ 1 15
285 29832 เด็กหญิง กิตติยา เชื้อทอง 1 15
286 29831 เด็กหญิง กรรณิการ์ มุสิกชาติ 1 15
287 29830 เด็กหญิง กมลลักษณ์ แย้มแก้ว 1 15
288 29829 เด็กหญิง กชพร กอศรีสกุล 1 15
289 29840 เด็กหญิง ตุลธาธาร โสสลาม 1 15
290 29841 เด็กหญิง ธิอาภร แซ่เจี่ย 1 15
291 29850 เด็กหญิง มิยาวดี แตงแก้ว 1 15
292 29849 เด็กหญิง ภัคธีมา เรณางกูล 1 15
293 29848 เด็กหญิง ภคมน ชัชสกุล 1 15
294 29847 เด็กหญิง ภคพร รัตนพลแสน 1 15
295 29846 เด็กหญิง พัทธนันท์ บัวผุด 1 15
296 29845 เด็กหญิง พรทิพย์ อิ่มโอชะ 1 15
297 29844 เด็กหญิง ปริยากร อารีจิตร 1 15
298 29843 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 1 15
299 29842 เด็กหญิง นันท์นภัส สุขสวัสดิ์ 1 15
300 29359 เด็กหญิง ปาริชาติ น้อยสุทธิ์ 1 2
301 29360 เด็กหญิง พัชนันท์ พุกนัด 1 2
302 29361 เด็กหญิง พัชรนันท์ ไชยกวีพันธ์ 1 2
303 29362 เด็กหญิง พัชราภา บุญโสม 1 2
304 29363 เด็กหญิง พิริยาภรณ์ ชมประคต 1 2
305 29364 เด็กหญิง เพชรมณี พลายแก้ว 1 2
306 29365 เด็กหญิง ภาณญาดา สายหยุด 1 2
307 29358 เด็กหญิง ปานรดา มีศรีสุข 1 2
308 29357 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ เนื่องจากนาค 1 2
309 29356 เด็กหญิง ปัญญเรศ ธนอภิญญา 1 2
310 29355 เด็กหญิง นิพัทธา วงค์พานิช 1 2
311 29353 เด็กหญิง นภศรณ์ คุ้มสนิท 1 2
312 29352 เด็กหญิง ชนากานต์ พินิสสอน 1 2
313 29351 เด็กหญิง กมลชนก เพลินบุญ 1 2
314 29350 เด็กหญิง กนกอร สัตระ 1 2
315 29349 เด็กหญิง กชพรรณ อุตธรรมชัย 1 2
316 29366 เด็กหญิง ภูริดา เกิดปั้น 1 2
317 29367 เด็กหญิง มนัสวี สร้อยม่วง 1 2
318 29368 เด็กหญิง รับขวัญ สนสกุล 1 2
319 29383 เด็กชาย สิรดนัย นาคไทย 1 2
320 29382 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ทรัพย์น้อย 1 2
321 29381 เด็กชาย ณฐพล ทองดี 1 2
322 29380 เด็กชาย ฐณวัฒน์ ก้อนคำ 1 2
323 29379 เด็กชาย กีรติ เสียงเพราะ 1 2
324 29378 เด็กชาย กานตธี เจมส์ ดาวนีย์ 1 2
325 29377 เด็กชาย กฤติเดช รักประสงค์ 1 2
326 29376 เด็กหญิง อรจิรา สมคะเน 1 2
327 29375 เด็กหญิง อชิรญา อาทิตย์ตั้ง 1 2
328 29374 เด็กหญิง สุพิชชา ทองประยูร 1 2
329 29373 เด็กหญิง สิริรัช ภะวะ 1 2
330 29372 เด็กหญิง สิรินญา สังข์สกุล 1 2
331 29371 เด็กหญิง สวิตตาพร สุดแดน 1 2
332 29370 เด็กหญิง วิศัลย์ศยา จิระวุฒิโรจน์ 1 2
333 29369 เด็กหญิง วริษา อยู่เจริญ 1 2
334 29354 เด็กหญิง นัทธมน ฐานิตสิริ 1 2
335 29393 เด็กหญิง ณัฐวรา เอาะน้อย 1 3
336 29417 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีออน 1 3
337 29416 เด็กชาย ณัฐภัทร ไทยคณา 1 3
338 29415 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ไทยเจริญ 1 3
339 29414 เด็กชาย ฐิติณัฏฐ์ คงจำเนียร 1 3
340 29413 เด็กชาย ชาคริต ทิมมณีฉาย 1 3
341 29412 เด็กชาย ชนศรณ์ บัวรัตน์ 1 3
342 29411 เด็กชาย จิรายุ เปรมปรี 1 3
343 29410 เด็กชาย โฆษิต โลหะการก 1 3
344 29409 เด็กชาย คณนาถ มัจฉาเมฆ 1 3
345 29418 เด็กชาย เดชาธร จวงกระโทก 1 3
346 29419 เด็กชาย ธนวิชญ์ คำเพ็ญ 1 3
347 29384 เด็กหญิง กมลวรรณ ง้าวกลาง 1 3
348 29428 เด็กชาย วีรภาพ วรรณสุทธิ์ 1 3
349 29427 เด็กชาย วรโชติ ทวีกิจเจริญชัย 1 3
350 29426 เด็กชาย วชิรวิทย์ ศรีเลย 1 3
351 29425 เด็กชาย ภูริภัทร กาศคำสุข 1 3
352 29424 เด็กชาย พชรพล ผึ้งเพียรเจริญ 1 3
353 29422 เด็กชาย นครินทร์ พิมพ์นนท์ 1 3
354 29421 เด็กชาย ธีรภัทร กานต์วงศ์ชัย 1 3
355 29420 เด็กชาย ธนา กิจเจา 1 3
356 29408 เด็กชาย กฤษดา เจริญพร 1 3
357 29407 เด็กชาย กฤษฎางค์ เปี่ยมสุข 1 3
358 29406 เด็กชาย กรกช ผจงพฤทธิ์ 1 3
359 29392 เด็กหญิง ณธภัทร เกียรติศิริ 1 3
360 29391 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ คำแก้ว 1 3
361 29390 เด็กหญิง ชลิดา อินทรสิทธ์ 1 3
362 29389 เด็กหญิง ชนัญชิตา นากสุก 1 3
363 29388 เด็กหญิง จิระประไพ แก้วก้าว 1 3
364 29387 เด็กหญิง จันทร์ฉาย ทรัพย์สวัสดิ์ 1 3
365 29386 เด็กหญิง เกตน์นิภา ฤทธิ์เพ็ชร์นิล 1 3
366 29423 เด็กชาย นราธร นามวงษ์ 1 3
367 29385 เด็กหญิง กุลภัสสร์ บุญศรี 1 3
368 29394 เด็กหญิง ปภานัน จันทร์แผง 1 3
369 29395 เด็กหญิง พิชญ์สินี ปีมัง 1 3
370 29396 เด็กหญิง ภาวินี แสงประกาย 1 3
371 29404 เด็กหญิง อัมธิกา งามบุตรดา 1 3
372 29403 เด็กหญิง อัจฉรา ภาอ้อ 1 3
373 29402 เด็กหญิง อภิญญา พันสิงห์ศร 1 3
374 29401 เด็กหญิง สุกัญญา ยุติธรรม 1 3
375 29400 เด็กหญิง สิริลักษณ์ แก้วประดับ 1 3
376 29399 เด็กหญิง วรีรจ กระเป๋าทอง 1 3
377 29405 เด็กหญิง อารยา ทับวิชิน 1 3
378 29398 เด็กหญิง วราศิริ ประทุมทอง 1 3
379 29397 เด็กหญิง รัศมี ทองเกษร 1 3
380 29459 เด็กชาย ธนดล เขียวงามดี 1 4
381 29458 เด็กชาย ธนชัย งามเฉลียว 1 4
382 29457 เด็กชาย ณัทภัสฉ์ อดิศักดิ์สกุล 1 4
383 29456 เด็กชาย ณรงค์ชัย เทียนเรียว 1 4
384 29455 เด็กชาย ชยากร พรประทาน 1 4
385 29454 เด็กชาย ชญานันต์ พุ่มพวง 1 4
386 29453 เด็กชาย จิราเมธ จันทมาลา 1 4
387 29452 เด็กชาย จักรชัย เหล่าเเค 1 4
388 29451 เด็กชาย กันต์พงษ์ เขียวละออ 1 4
389 29460 เด็กชาย ธนากร เหล่าธง 1 4
390 29462 เด็กชาย นวพล อ่อนโต 1 4
391 29463 เด็กชาย บวรวิทย์ ฉิมป้อง 1 4
392 29473 เด็กชาย สรวิชญ์ เต็มสงสัย 1 4
393 29472 เด็กชาย ศิวะ เขียวอ่อน 1 4
394 29471 เด็กชาย วีระพงษ์ มาสี 1 4
395 29470 เด็กชาย วีรวัฒน์ บรรลือทรัพย์ 1 4
396 29469 เด็กชาย วรโชติ มีกุล 1 4
397 29468 เด็กชาย วงศกร น้อยเทียม 1 4
398 29467 เด็กชาย มงคล สุขีนุ 1 4
399 29466 เด็กชาย ภูวนาท กำนา 1 4
400 29465 เด็กชาย ภูริทัต คูณมาก 1 4
401 30113 เด็กชาย ภาวี ทุมมาเกิด 1 4
402 29464 เด็กชาย พสิษฐ์ หวานจินดา 1 4
403 29437 เด็กหญิง ดาริน พูลสงวน 1 4
404 29436 เด็กหญิง ดวงหทัย บู่ทอง 1 4
405 29435 เด็กหญิง ณิชาภัทร วัฒนะไพบูลย์ 1 4
406 29434 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ฉันทศิริพจน์ 1 4
407 29433 เด็กหญิง กุ๋ยหลิน แซ่ฮ้อ 1 4
408 29432 เด็กหญิง กฤติกา ทะคำสอน 1 4
409 29431 เด็กหญิง กชกร ณะลาโต 1 4
410 29430 เด็กหญิง กชกร วรสิงห์ 1 4
411 29429 เด็กหญิง กชกร วรรณรังษี 1 4
412 29438 เด็กหญิง ธนัชพร แสงนาค 1 4
413 29439 เด็กหญิง ธนัทธ์นันท์ สุขเอี่ยม 1 4
414 29440 เด็กหญิง ธิดารัตน์ หน่องพงษ์ 1 4
415 29450 เด็กชาย กฎษฏา ทองเพชร 1 4
416 29449 เด็กหญิง อักษิกร ปรากฏดี 1 4
417 29448 เด็กหญิง สุฑาวิณี กำเนิดเหมาะ 1 4
418 29447 เด็กหญิง สิริกานต์ แป้นอ้อย 1 4
419 29446 เด็กหญิง วีนัส วงค์ครุฑ 1 4
420 29445 เด็กหญิง วัณณารักษ์ สระประการ 1 4
421 29444 เด็กหญิง รพิภาส์ สัตย์สุริยะกุล 1 4
422 29443 เด็กหญิง ปทิดตา ภู่เยี่ยม 1 4
423 29442 เด็กหญิง ปณิตา มณีวงษ์ 1 4
424 29441 เด็กหญิง นภาพร โอมพรนุวัฒน์ 1 4
425 29506 เด็กชาย วชิรวิทย์ วงษ์แก้ว 1 5
426 29505 เด็กชาย รัชชานนท์ ราวิน 1 5
427 29504 เด็กชาย ยุทธพล เนียมทอง 1 5
428 29503 เด็กชาย ภูมิทัศน์ พลหมั่น 1 5
429 29502 เด็กชาย ชัชชวิน สมญาติ 1 5
430 29501 เด็กชาย ชวกร ซ่อนกลิ่น 1 5
431 29500 เด็กชาย จุรณินท์ ศรีทันดร 1 5
432 29499 เด็กชาย จิรกร จงเจริญ 1 5
433 29498 เด็กหญิง อาทิตยา คำลอย 1 5
434 29497 เด็กหญิง สุภัสสร อิ่มใจ 1 5
435 29507 เด็กชาย วทัญญู เทพณรงค์ 1 5
436 29508 เด็กชาย วรวุฒิ เอมดี 1 5
437 29518 เด็กชาย เอกรินทร์ ยอดจักร์ 1 5
438 29517 เด็กชาย อภินัทธ์ ศรีสมบัติ 1 5
439 29516 เด็กชาย อติเทพ วงษ์ภักดี 1 5
440 29515 เด็กชาย สิทธิพล ยอดไธสง 1 5
441 29514 เด็กชาย สิทธิกร วรรณชัย 1 5
442 29513 เด็กชาย ศิวกร พานิชกุล 1 5
443 29512 เด็กชาย ศิขัณฑ์ จงจิราพัชรชยุต 1 5
444 29511 เด็กชาย วัณณุวรรธน์ อรุณพันธ์ 1 5
445 29510 เด็กชาย วัชรกร สังหิรัญ 1 5
446 29509 เด็กชาย วรัญชัย ลิ้มทอง 1 5
447 29496 เด็กหญิง สุนิสา สมบูรณ์ศิริสกุล 1 5
448 29474 เด็กหญิง กษิติ์กัญญา มีด้วยดี 1 5
449 29483 เด็กหญิง ณัฐนิชา มั่งมูล 1 5
450 29482 เด็กหญิง ณัฐธิดา ศรีเพ็ชร์ 1 5
451 29481 เด็กหญิง ณัฐกฤตา เดชะดี 1 5
452 29480 เด็กหญิง ชลธิรา อ้นมี 1 5
453 29479 เด็กหญิง จิณห์นิภา รัตนเสนีย์วัฒน์ 1 5
454 29478 เด็กหญิง เกษรา ทองคำ 1 5
455 29477 เด็กหญิง เกณิกา เจสสิก้า เรนเดลล์ 1 5
456 29476 เด็กหญิง กุลวดี อยู่ในวงษ์ 1 5
457 29475 เด็กหญิง กัลยกร จองตะนะ 1 5
458 29484 เด็กหญิง ดวงหทัย ศรีสมบุญ 1 5
459 29485 เด็กหญิง ธนัชชา นับประสิทธิ์ 1 5
460 29495 เด็กหญิง วิรากานต์ ศิริมงคล 1 5
461 29494 เด็กหญิง วิชญาดา ดอนพิมพา 1 5
462 29493 เด็กหญิง ภัทราภา ทิพยกานนท์ 1 5
463 29492 เด็กหญิง พัชราวดี มาตา 1 5
464 29491 เด็กหญิง พัชราพา อนุ 1 5
465 29490 เด็กหญิง พรชนก จุ้ยม่วงศรี 1 5
466 29489 เด็กหญิง ปัญจรัตน์ ชอมขุนทด 1 5
467 29488 เด็กหญิง นันท์นภัส เสนีวงค์ 1 5
468 29487 เด็กหญิง ธันยธรณ์ จินตาคม 1 5
469 29486 เด็กหญิง ธวรรษวรรณ เจริญจันทร์ 1 5
470 29529 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ พลยุทธโยธิน 1 6
471 29530 เด็กหญิง พรสินี ทองสว่าง 1 6
472 29531 เด็กหญิง พลอย กลอยสิงห์รัตน์ 1 6
473 29532 เด็กหญิง เพชรลดา เผ่าผม 1 6
474 29533 เด็กหญิง มนฑกานต์ ช่างปลูก 1 6
475 29534 เด็กหญิง มนต์รดา เเช่มช้อย 1 6
476 29535 เด็กหญิง วรรณษา บุญทิคำ 1 6
477 29536 เด็กหญิง วราลี บาลี 1 6
478 29537 เด็กหญิง สิริยากร เพ็งเพชร 1 6
479 29528 เด็กหญิง นิว หอมสมบัติ 1 6
480 29527 เด็กหญิง นิชาพร ยิ้มวาสนา 1 6
481 29556 เด็กชาย วายุ จันทวิมล 1 6
482 29519 เด็กหญิง กุลชา พรมโสภา 1 6
483 29520 เด็กหญิง เจนนิเฟอร์ แซนซ์ 1 6
484 29521 เด็กหญิง ชฎาทิพย์ วารี 1 6
485 29522 เด็กหญิง ฐนิตา กึ่งกลาง 1 6
486 29523 เด็กหญิง ธนวรรณ ยนต์ไพบูลย์ 1 6
487 29524 เด็กหญิง ธัญพร วาหะมงคล 1 6
488 29525 เด็กหญิง นริสรา ศรีเผื่อน 1 6
489 29526 เด็กหญิง นันทนา ข้อเอี่ยงต๋อง 1 6
490 29538 เด็กหญิง อิงอร จันทร์หอม 1 6
491 29539 เด็กชาย กนิษฐภาดา พันธุรัตน์ 1 6
492 29961 เด็กหญิง นริศรา จิรัคคกุล 1 6
493 29553 เด็กชาย ภูริช วิสิฏฐพรอักษร 1 6
494 29554 เด็กชาย ภูริภัทร โพยนอก 1 6
495 29555 เด็กชาย วรรษกร ศรีศิล 1 6
496 29557 เด็กชาย วาริช สันเส็น 1 6
497 29558 เด็กชาย วิพาทัน หล่าชนม์ 1 6
498 29559 เด็กชาย วีรภัทร วงแหวน 1 6
499 29560 เด็กชาย ศุภกร คำสวี 1 6
500 29561 เด็กชาย สิรภัทร ทองนพคุณ 1 6
501 29562 เด็กชาย สุรชัย เพ็ชรน้อย 1 6
502 29552 เด็กชาย พฤษฉัตร สาระ 1 6
503 29551 เด็กชาย ปราโมทย์ สิงหราช 1 6
504 29550 เด็กชาย ปฏิภาณ ศรีสมชัย 1 6
505 29540 เด็กชาย กิตติพงศ์ โอลาญ 1 6
506 29541 เด็กชาย จิรภัทร อินอ่อน 1 6
507 29542 เด็กชาย เจริญทรัพย์ ศรลี 1 6
508 29543 เด็กชาย ชยกร อวะรัมย์ 1 6
509 29544 เด็กชาย ชยากร บัวบาล 1 6
510 29545 เด็กชาย โชคพิพัฒน์ ปัตตาเคสา 1 6
511 29546 เด็กชาย ฐิติพงศ์ บุญสอน 1 6
512 29547 เด็กชาย เดโชชัย แห้วดี 1 6
513 29548 เด็กชาย ธนพนธ์ มณีรัตน์ 1 6
514 29549 เด็กชาย เนรมิตร เพ็ชรสว่าง 1 6
515 29595 เด็กชาย วัชระ ภิรมกิจ 1 7
516 29594 เด็กชาย วราเทพ เสือเพชร 1 7
517 29593 เด็กชาย พิสิษฐ์ แสวงดี 1 7
518 29592 เด็กชาย พิพัฒน์ พัฒนนันท์ปัญญา 1 7
519 29591 เด็กชาย พัทธนันท์ สัจจาพันธ์ 1 7
520 29590 เด็กชาย พสิษฐ์ไกร ไชยมงคล 1 7
521 29589 เด็กชาย ประณต เกิดมั่งมี 1 7
522 29588 เด็กชาย ปณภัส เอียมเสริม 1 7
523 29587 เด็กชาย ธนพัฒน์ อุ่นคำ 1 7
524 29596 เด็กชาย วายุ สารภีร์ 1 7
525 29598 เด็กชาย ศักดิ์ชัย สถาผล 1 7
526 29962 เด็กชาย รัฐวิทย์ อรุณศรี 1 7
527 29771 เด็กชาย ธันวา เกิดมีทรัพย์ 1 7
528 29606 เด็กชาย อภิสิทธิ์ สุนทรแก้ว 1 7
529 29605 เด็กชาย อภิวัฒน์ เเก้วไพฑูรย์ 1 7
530 29603 เด็กชาย เหมันต์ ปานนอก 1 7
531 29602 เด็กชาย สิทธิโชค ธูปหอม 1 7
532 29601 เด็กชาย สาธิต เพิ่มผล 1 7
533 29600 เด็กชาย สกล วิบูลย์ธนากุล 1 7
534 29599 เด็กชาย ศิวกร สุขเกษม 1 7
535 29586 เด็กชาย ธนทรัพย์ หมั่นเพียร 1 7
536 29585 เด็กชาย ธณารินทร์ โป๊ะแก้ว 1 7
537 29572 เด็กหญิง ภคมน แก้วกร่ำ 1 7
538 29571 เด็กหญิง พิชญา โกยหิรัญ 1 7
539 29570 เด็กหญิง ปิยะฉัตร ใจบุญ 1 7
540 29569 เด็กหญิง เบญจมาศ ระดาบุตร 1 7
541 29567 เด็กหญิง ณัฐธิดา แย้มเจริญ 1 7
542 29566 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ หาญสกุลรัตน์ 1 7
543 29565 เด็กหญิง ณัฐชา เจริญขามป้อม 1 7
544 29564 เด็กหญิง ชาคริยา ยังอยูสุข 1 7
545 29563 เด็กหญิง เกวรินทร์ วงษ์สมบัติ 1 7
546 29574 เด็กหญิง ศิริจันทร์ ภมร 1 7
547 29575 เด็กหญิง สิรินพร สียา 1 7
548 29584 เด็กชาย ทศลักษณ์ เขียวอุบล 1 7
549 29583 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ พยัคฆพล 1 7
550 29582 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ตันติจารุกร 1 7
551 29581 เด็กชาย ณฐนันทน์ สุขเกษม 1 7
552 29580 เด็กชาย จรัล สิงห์อุดม 1 7
553 29579 เด็กชาย ขวัญ ซิงค์ 1 7
554 29578 เด็กชาย กิตติพงษ์ เนตรนพรัตน์ 1 7
555 29577 เด็กหญิง อรัตติยา วิรุณพันธ์ 1 7
556 29576 เด็กหญิง อนุสรา แย้มชุมพร 1 7
557 29640 เด็กชาย นวพันธ์ มีสุข 1 8
558 29639 เด็กชาย ณัฐพนธ์ ประสมศรี 1 8
559 29636 เด็กชาย ชัยพล บุญฤทธิ์ 1 8
560 29635 เด็กชาย เฉลิมชัย นนสีราช 1 8
561 29634 เด็กชาย กวินภพ ศรีนาม 1 8
562 29633 เด็กชาย กฤษฎ์ จันทร์คง 1 8
563 29632 เด็กหญิง อัญชสา ปานต๊ะระษี 1 8
564 29631 เด็กหญิง สุพัตรา ศรีผดุง 1 8
565 29630 เด็กหญิง โศภิตา ลาภสิริเจริญวงศ์ 1 8
566 29629 เด็กหญิง ศรีทับทิม วิริยะ 1 8
567 29641 เด็กชาย นันต์ฐวัฒน์ อุตม์อ่าง 1 8
568 29642 เด็กชาย นิรภัฎ ธรรมวัฒนะ 1 8
569 29650 เด็กชาย สิรวุฒิ มีอิสสระ 1 8
570 29651 เด็กชาย อลงกรณ์ ขุนศรี 1 8
571 29648 เด็กชาย วีรศิลป์ คงคา 1 8
572 29619 เด็กหญิง ธิดาพร กรุตสัมพันธ์ 1 8
573 29647 เด็กชาย วชิรวิทย์ เนียมแช่ม 1 8
574 29646 เด็กชาย พุฒินาท จูประวัติ 1 8
575 29645 เด็กชาย พลาธิป อยู่มั่น 1 8
576 29644 เด็กชาย พงษ์นเรศ ใจกล้า 1 8
577 29643 เด็กชาย ปณวิชญ์ จักคุ้ม 1 8
578 29649 เด็กชาย ศิวัจน์ ตันติศรีศักดิ์ 1 8
579 29628 เด็กหญิง ศรัณยา ขันตีสา 1 8
580 29637 เด็กชาย ณัฐดนัย ผิวผ่อง 1 8
581 29616 เด็กหญิง ธนพร บัวน้อย 1 8
582 29615 เด็กหญิง ดากานดา คำศรี 1 8
583 29614 เด็กหญิง ณัฐินันท์ หอยสังข์ 1 8
584 29612 เด็กหญิง ณัฎฐพิชาญ์ พินิจสุขสิริ 1 8
585 29607 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พุทธานี 1 8
586 29608 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ศรีบุญเรือง 1 8
587 29609 เด็กหญิง จุฑามาศ แต้มงาม 1 8
588 29610 เด็กหญิง ฐานิสร ปันชัยสงค์ 1 8
589 29611 เด็กหญิง ฐิตินาถ ดีกาสโตร 1 8
590 29617 เด็กหญิง ธนิษฐา ทิพม่อม 1 8
591 29618 เด็กหญิง ธัญยพร มิตรรัก 1 8
592 29638 เด็กชาย ณัฐพงศ์ แสนรัตน์ 1 8
593 29627 เด็กหญิง วิศัลย์ศยา แดงพันโพธิ์ 1 8
594 29626 เด็กหญิง รุจิรดา โกรัตน์ 1 8
595 29625 เด็กหญิง รุ่งรัตน์ สมทอง 1 8
596 29624 เด็กหญิง พิมพ์นภัส ปัทมารัตน์ 1 8
597 29623 เด็กหญิง พรพรรณ คล่องการ 1 8
598 29622 เด็กหญิง ปิยะธิดา พลอยพลาย 1 8
599 29621 เด็กหญิง นำรัฐ ธุดี 1 8
600 29613 เด็กหญิง ณัฐนันท์ สนแก้ว 1 8
601 29620 เด็กหญิง นัทธกานต์ ภู่น้อย 1 8
602 29663 เด็กหญิง ปิยมาศ กิ่งทอง 1 9
603 29664 เด็กหญิง พรเจริญ นามไพร 1 9
604 29665 เด็กหญิง พริตรา คุณาวงศ์เดช 1 9
605 29666 เด็กหญิง พาขวัญ สุขศิลป์ 1 9
606 29667 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ศรีแก้ว 1 9
607 29668 เด็กหญิง เพชรดา บำรุงเอื้อ 1 9
608 29669 เด็กหญิง มนธิการณ์ จับแสงจันทร์ 1 9
609 29670 เด็กหญิง เมษานารี พ่วงลา 1 9
610 29671 เด็กหญิง วิภาวี บัวนาค 1 9
611 29662 เด็กหญิง ปรียานุช รุจจิรัฐถิติกาล 1 9
612 29661 เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ สรรน้อย 1 9
613 29660 เด็กหญิง เบญจพร แก้วเขียว 1 9
614 29652 เด็กหญิง กชกร แสงใส 1 9
615 29653 เด็กหญิง กัลยาณี กว้างนอก 1 9
616 29654 เด็กหญิง จารุกัญญ์ ตันบุตร 1 9
617 29655 เด็กหญิง ณัฐริกา ศิริคำ 1 9
618 29656 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ ศรีบุญเรือง 1 9
619 29657 เด็กหญิง ธมนรัชต์ นพธนัชพงศ์ 1 9
620 29658 เด็กหญิง น้ำฝน ซ้อนเพ็ชร 1 9
621 29659 เด็กหญิง นิรกุล ชาติสำราญ 1 9
622 29686 เด็กชาย นที ไพศาลพิพัฒน์ธน 1 9
623 29672 เด็กหญิง วิลาวรรณ ปัญนารี 1 9
624 29685 เด็กชาย ธนพงศ์ ขาวชะอ่อน 1 9
625 29688 เด็กชาย บรรประชา พุทธรักษา 1 9
626 29689 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ น้อยสุทธิ์ 1 9
627 29690 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ สถาพรวจนา 1 9
628 29691 เด็กชาย ภัคพล สินธุ์ขาว 1 9
629 29692 เด็กชาย ยศพันธ์ ภิรมย์พร 1 9
630 29693 เด็กชาย วัลลภ จูชาวนา 1 9
631 29694 เด็กชาย ศิริศักดิ์ อุปสุข 1 9
632 29695 เด็กชาย สิทธิโชค จันทร์สมบัติ 1 9
633 29696 เด็กชาย เอกรินทร์ เป่ารัมย์ 1 9
634 29684 เด็กชาย ทวีชัย เเก้วมุทิตา 1 9
635 29683 เด็กชาย ฐานพัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 1 9
636 29673 เด็กหญิง สุชานันท์ บัวคำ 1 9
637 29674 เด็กหญิง อาภัสรา แก้วจอหอ 1 9
638 29675 เด็กหญิง อาภาสิริ วิริยะ 1 9
639 29676 เด็กหญิง อุทุมพร วงษ์วัฒนา 1 9
640 29677 เด็กชาย กฤตเมธ ข่าขันมะลี 1 9
641 29678 เด็กชาย กฤษดา เงาภู่ทอง 1 9
642 29679 เด็กชาย ก้องเดช คล้ายวงษ์ 1 9
643 29680 เด็กชาย จิรวัฒน์ คำแปงตัน 1 9
644 29681 เด็กชาย ชยพล แจ้งเขตร์ 1 9
645 29682 เด็กชาย ชยพล ทองบรรจบ 1 9
646 29687 เด็กชาย นรินทร ปกป้อง 1 9