ชุมนุม เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ลำดับที่ ชื่อวิชาเพิ่มเติม ชั้นเรียน จำนวนที่รับ สถานะ ชื่อครูประจำวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 ง2126X ช่างทาสี ม.1 50
สมัครได้
ครูนิธิพัฒน์ ปรีชาชาญ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2 ง21262 การปลูกพืชผักสวนครัว ม.1 50
สมัครได้
นายสัมพันธ์ เผือกแตงพันธุ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3 พ21210 แชร์บอล ม.1 50
สมัครได้
นางสาวสุธารัตน์ หลงนาม สุขศึกษา พลศึกษา
4 พ21204 ฟุตบอล ม.1 50
สมัครได้
นายวิรัช เปี่ยมอุดมสุข สุขศึกษา พลศึกษา
5 ญ21202 ภาษาญี่ปุ่น 2 ม.1 70
สมัครได้
ครูพรพิมล อ่อนศรี ภาษาต่างประเทศ
6 ศ21208 ปฏิบัติดนตรีและขับร้อง ม.1 50
สมัครได้
ครู นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
7 พ22203 มวยสากลสมัครเล่น ม.2 50
สมัครได้
นางสาว เรณู บุญทัน คณิตศาสตร์
8 พ22203 มวยสากลสมัครเล่น ม.2 50
สมัครได้
ครูอัจจิมา เถาสุวรรณ์ สุขศึกษา พลศึกษา
9 ง22224 การขาย ม.2 50
สมัครได้
นางนิรมล แพงวิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
10 พ22201 เปตอง ม.2 50
สมัครได้
นายธีระศักดิ์ การสามารถ สุขศึกษา พลศึกษา
11 ศ22203 พื้นฐานดนตรีสากล ม.2 50
สมัครได้
ครู ดนตรี ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
12 พ22203 มวยสากลสมัครเล่น ม.2 50
สมัครได้
ครูพรพิมล อ่อนศรี ภาษาต่างประเทศ
13 ง22223 ช่างในบ้าน ม.2 50
สมัครได้
ครูฐปนนท์ โชคสกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี
14 ง23205 เปเปอร์มาเช่ ม.3 66
สมัครได้
นายธนากร กุลสิริธน ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
15 ศ23203 วาดเส้นด้วยดินสอสี ม.3 66
สมัครได้
ครูทรงพล ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
16 ง23261 ช่างถนอมอาหาร ม.3 66
สมัครได้
นายบุญยิ่ง พาหาสิงห์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
17 พ23202 เซปักตะกร้อ ม.3 67
สมัครได้
นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย สุขศึกษา พลศึกษา
18 ศ31210 พื้นฐานนาฏศิลป์ ม.4 40
สมัครได้
ครู นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
19 ศ31202 งานตัดสติ๊กเกอร์ ม.4 40
error
นายน้ำเพ็ชร วุฒิอนันต์ชัย ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
20 พ31209 เซปักตะกร้อ ม.4 40
error
ครูณัฐพงศ์ สายสงเคราะห์ สุขศึกษา พลศึกษา
21 ศ31204 สีเอกรงค์ ม.4 40
สมัครได้
นายพรชัย พิมพ์แดง ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
22 ง31261 ช่างดอกไม้ประดิษฐ์ ม.4 40
error
นางสาวสมบัติ สังวาลย์สวย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ง31263 การจัดสวน ม.4 40
error
นางสาวมยุรฉัตร เพชรประดิษฐ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
24 ง31265 ช่างเขียนแบบเบื้องต้น ม.4 40
สมัครได้
นายทวีป ไพเราะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
25 ง31267 ช่างถ่ายภาพเบื้องต้น ม.4 40
error
นายวิวัฒน์ เดชพิพัฒน์โภไคย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
26 ศ31201 การวาดภาพหุ่นนิ่ง ม.4 40
error
นายบุญเลิศ อละสัตย์ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
27 ง32221 ช่างปักด้วยมือ ม.5 35
สมัครได้
นางวิไลพร รื่นสุข การงานอาชีพและเทคโนโลยี
28 ง32269 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ม.5 35
error
นางศรัณยา ศรีจันทร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
29 ศ 32204 ดนตรีสากล ม.5 35
error
นายมติพัฒน์ เชิดสุข ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
30 ง32267 ช่างถ่ายภาพ ม.5 35
error
นายวิวัฒน์ เดชพิพัฒน์โภไคย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
31 พ21210 วอลเลย์บอล ม.5 35
error
นายธนชัย สืบมาก สุขศึกษา พลศึกษา
32 ศ32205 การประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย ม.5 35
error
ครู ดนตรี ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
33 ศ32201 งานพิมพ์สกรีนผ้า ม.5 35
error
นายน้ำเพ็ชร วุฒิอนันต์ชัย ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
34 ศ32202 การเขียนภาพสีน้ำ ม.5 35
สมัครได้
นายบุญเลิศ อละสัตย์ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
35 ง32261 ช่างอาหารอบ ม.5 35
error
ครู ภัทฉรา ตั้งนรกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี
36 พ32209 เซปักตะกร้อ ม.5 35
error
นายเล็ก เกษร สุขศึกษา พลศึกษา
37 ง 33252 ช่างไม้ ม.6 35
error
นายวีระยุทธ ยอดมะลิ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
38 พ33206 แบดมินตัน ม.6 35
error
นายธีระศักดิ์ การสามารถ สุขศึกษา พลศึกษา
39 ง33263 บัญชี ม.6 35
สมัครได้
นางนิรมล แพงวิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
40 ง33265 ดอกไม้สด ม.6 35
สมัครได้
นางสาวสมบัติ สังวาลย์สวย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
41 ง33261 ประดิษฐ์ของชำร่วย ม.6 35
error
ครู ภัทฉรา ตั้งนรกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี
42 ง33251 การผลิตพันธุ์ไม้ ม.6 35
error
นายสัมพันธ์ เผือกแตงพันธุ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
43 ศ33207 ปฏิบัติกีร์ต้าพื้นฐาน ม.6 35
error
นายโชคชัย ใกรยศ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
44 ศ33202 งานผ้าบาติก ม.6 25
error
นายวิเทศ โพธิ์ทอง ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
45 พ3320X แฮนด์บอล ม.6 35
error
ครูณัฐพงศ์ สายสงเคราะห์ สุขศึกษา พลศึกษา
46 ศ33203 วาดเส้นสถาปัตย์ ม.6 25
error
นายสงกรานต์ เอี่ยมรอด ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
47 ศ 33206 การเขียนภาพคนเหมือน ม.6 25
สมัครได้
นายธนากร กุลสิริธน ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th