ชุมนุม เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ลำดับที่ ชื่อวิชาเพิ่มเติม ชั้นเรียน จำนวนที่รับ สถานะ ชื่อครูประจำวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 พ21204 ฟุตบอล ม.1 80
error
นายวิรัช เปี่ยมอุดมสุข สุขศึกษา พลศึกษา
2 ง2126X ช่างทาสี ม.1 80
error
นายนิธิพัฒน์ ปรีชาชาญ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3 ง21262 การปลูกพืชผักสวนครัว ม.1 80
สมัครได้
นายสัมพันธ์ เผือกแตงพันธุ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 ศ21208 ปฏิบัติดนตรีและขับร้อง ม.1 80
สมัครได้
นางสาวกมลภา ทองคำ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
5 ญ22202 ภาษาญี่ปุ่น 4 ม.2 18
สมัครได้
นางสาวพรพิมล อ่อนศรี ภาษาต่างประเทศ
6 ง22223 ช่างในบ้าน ม.2 70
สมัครได้
นายฐปนนท์ โชคสกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7 ศ22203 พื้นฐานดนตรีสากล ม.2 70
สมัครได้
ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์ เชิดสุข ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
8 พ22202 แบดมินตัน ม.2 70
สมัครได้
นายธีระศักดิ์ การสามารถ สุขศึกษา พลศึกษา
9 ง22224 การขาย ม.2 70
สมัครได้
นางนิรมล แพงวิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
10 ง31261 ช่างดอกไม้ประดิษฐ์ ม.4 45
สมัครได้
นางสาวสมบัติ สังวาลย์สวย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
11 ง31267 ช่างถ่ายภาพเบื้องต้น ม.4 45
สมัครได้
นายจักรกฤษ ศิริมังคโล การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 ศ31216 ปฏิบัติกีต้าร์พื้นฐาน ม.4 45
สมัครได้
นายโชคชัย ใกรยศ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
13 ง31268 ช่างผลิตภัณฑ์วัสดุท้องภิ่น ม.4 45
สมัครได้
นางศรัณยา ศรีจันทร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
14 ศ31215 ย้อมสีผ้า ม.4 45
สมัครได้
นายวิเทศ โพธิ์ทอง ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
15 พ31209 เซปักตะกร้อ ม.4 45
สมัครได้
นางสาวสุธารัตน์ หลงนาม สุขศึกษา พลศึกษา
16 ง31282 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ม.4 45
สมัครได้
นายฐปนนท์ โชคสกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี
17 ศ31210 พื้นฐานนาฏศิลป์ ม.4 45
สมัครได้
นางสาวจุฑารัตน์ ดวงเทียน ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
18 ง31269 ช่างอาหารคาวหวาน ม.4 45
สมัครได้
นางภัทฉรา ตั้งนรกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19 ง31263 การจัดสวน ม.4 45
สมัครได้
นางสาวมยุรฉัตร เพชรประดิษฐ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 ญ32202 ภาษาญี่ปุ่น 4 ม.5 23
สมัครได้
นางสาวพรพิมล อ่อนศรี ภาษาต่างประเทศ
21 ง32261 ช่างอาหารอบ ม.5 45
สมัครได้
นางภัทฉรา ตั้งนรกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี
22 ง32267 ช่างถ่ายภาพ ม.5 45
สมัครได้
นายวิวัฒน์ เดชพิพัฒน์โภไคย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ศ32205 การประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย ม.5 45
สมัครได้
นางสาวศศิพันธุ์ ทศราช ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
24 ศ32207 การประดิษฐ์ตัวอักษร ม.5 45
สมัครได้
นายธนาธร บุตรศรีด้วง ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
25 ศ32208 ประพันธ์เพลง 2 ม.5 45
สมัครได้
นายโชคชัย ใกรยศ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
26 ง32221 ช่างปักด้วยมือ ม.5 45
สมัครได้
นางวิไลพร รื่นสุข การงานอาชีพและเทคโนโลยี
27 ง32269 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ม.5 45
สมัครได้
นางสาวนภาลัย เรืองทอง การงานอาชีพและเทคโนโลยี
28 พ3221 ทักษะมวยไทย ม.5 45
สมัครได้
นางอัจจิมา เถาสุวรรณ์ สุขศึกษา พลศึกษา
29 ง 33252 ช่างไม้ ม.6 40
error
นายวีระยุทธ ยอดมะลิ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
30 ศ33208 ขับร้องสากล ม.6 40
error
นายโชคชัย ใกรยศ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
31 ง33251 การผลิตพันธุ์ไม้ ม.6 40
error
นายสัมพันธ์ เผือกแตงพันธุ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
32 ง33263 บัญชี ม.6 40
สมัครได้
นางนิรมล แพงวิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
33 ศ33209 สื่อดนตรืเพื่อความบันเทิง ม.6 40
error
นางสาวกมลภา ทองคำ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
34 ง33265 ดอกไม้สด ม.6 40
error
นางสาวสมภิศ ชาภักดี การงานอาชีพและเทคโนโลยี
35 พ33206 แบดมินตัน ม.6 40
error
นายธีระศักดิ์ การสามารถ สุขศึกษา พลศึกษา
36 ง33261 ประดิษฐ์ของชำร่วย ม.6 40
error
นางศรัณยา ศรีจันทร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th