ชุมนุม เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้ว
ถ้ารายชื่อของนักเรียนอยู่เกินจากจำนวนที่รับ
ระบบจะตัดรายชื่อออก
ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ลำดับที่ ชื่อวิชาเพิ่มเติม ชั้นเรียน จำนวนที่รับ สถานะ ชื่อครูประจำวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 พ22208 มวยไทย ม.2 60
สมัครได้
นางอัจจิมา เถาสุวรรณ์ สุขศึกษา พลศึกษา
2 ศ22203 พื้นฐานดนตรีสากล ม.2 60
สมัครได้
นายโชคชัย ใกรยศ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
3 ง22224 การขาย ม.2 60
สมัครได้
นางนิรมล แพงวิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 ง22223 ช่างในบ้าน ม.2 60
สมัครได้
นายฐปนนท์ โชคสกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5 พ22202 แบดมินตัน ม.2 60
สมัครได้
นายธีระศักดิ์ การสามารถ สุขศึกษา พลศึกษา
6 ศ23204 ปฏิบัติดนตรีสากล ม.3 80
สมัครได้
ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์ เชิดสุข ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
7 ศ23203 วาดเส้นด้วยดินสอสี ม.3 50
สมัครได้
นายทรงพล เมืองคำ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
8 ง23264 ช่างโลหะเบื้องต้น ม.3 80
สมัครได้
นายนิธิพัฒน์ ปรีชาชาญ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9 พ21210 เน็ตบอล ม.3 80
สมัครได้
นางสาวสุธารัตน์ หลงนาม สุขศึกษา พลศึกษา
10 ง31261 ช่างดอกไม้ประดิษฐ์ ม.4 50
สมัครได้
นางสาวสมบัติ สังวาลย์สวย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
11 ศ31210 พื้นฐานนาฏศิลป์ ม.4 50
สมัครได้
นางสาววนิชญา เครือแดง ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
12 ง31263 การจัดสวน ม.4 50
สมัครได้
นางสาวมยุรฉัตร เพชรประดิษฐ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
13 พ31209 เซปักตะกร้อ ม.4 50
สมัครได้
นายเล็ก เกษร สุขศึกษา พลศึกษา
14 ง31267 ช่างถ่ายภาพเบื้องต้น ม.4 50
สมัครได้
นายจักรกฤษ ศิริมังคโล การงานอาชีพและเทคโนโลยี
15 ง31282 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ม.4 50
สมัครได้
นายฐปนนท์ โชคสกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี
16 ศ31201 การวาดภาพหุ่นนิ่ง ม.4 50
สมัครได้
นายบุญเลิศ อละสัตย์ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
17 ศ31202 งานตัดสติ๊กเกอร์ ม.4 50
สมัครได้
นายน้ำเพ็ชร วุฒิอนันต์ชัย ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
18 ศ31204 สีเอกรงค์ ม.4 50
สมัครได้
นายพรชัย พิมพ์แดง ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
19 ง32269 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ม.5 45
สมัครได้
นางสาวนภาลัย เรืองทอง การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 ศ32201 งานพิมพ์สกรีนผ้า ม.5 45
error
นายน้ำเพ็ชร วุฒิอนันต์ชัย ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
21 ศ32202 การเขียนภาพสีน้ำ ม.5 45
error
นายธนาธร บุตรศรีด้วง ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
22 ง32267 ช่างถ่ายภาพ ม.5 45
error
นายวิวัฒน์ เดชพิพัฒน์โภไคย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 พ32209 เซปักตะกร้อ ม.5 45
error
นางอัจจิมา เถาสุวรรณ์ สุขศึกษา พลศึกษา
24 ศ32205 การประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย ม.5 45
สมัครได้
นางสาวศศิพันธุ์ ทศราช ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
25 ศ32206 ประพันธ์เพลงเบื้องต้น ม.5 45
สมัครได้
นายโชคชัย ใกรยศ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
26 ง32221 ช่างปักด้วยมือ ม.5 45
สมัครได้
นางวิไลพร รื่นสุข การงานอาชีพและเทคโนโลยี
27 ง32261 ช่างอาหารอบ ม.5 45
error
นางภัทฉรา ตั้งนรกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี
28 ง 33252 ช่างไม้ ม.6 45
error
นายวีระยุทธ ยอดมะลิ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
29 ศ33202 งานผ้าบาติก ม.6 45
error
นายวิเทศ โพธิ์ทอง ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
30 ง33265 ดอกไม้สด ม.6 45
error
นางสาวสมภิศ ชาภักดี การงานอาชีพและเทคโนโลยี
31 ง33261 ประดิษฐ์ของชำร่วย ม.6 45
error
นางวิไลพร รื่นสุข การงานอาชีพและเทคโนโลยี
32 ง33251 การผลิตพันธุ์ไม้ ม.6 45
error
นายสัมพันธ์ เผือกแตงพันธุ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
33 ง33263 บัญชี ม.6 45
สมัครได้
นางนิรมล แพงวิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
34 พ33206 แบดมินตัน ม.6 45
error
นายธีระศักดิ์ การสามารถ สุขศึกษา พลศึกษา
35 ศ33201 ทฤษฎีสี ม.6 45
สมัครได้
นายธนากร กุลสิริธน ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th